การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดนครราชสีมาด้วยทฤษฎีระบบเกรย์

ผู้แต่ง

  • ผุสดี ชูชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • วัฒนา ชยธวัช คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี https://orcid.org/0000-0002-3547-667X

คำสำคัญ:

การพยากรณ์, ทฤษฎีระบบเกรย์, นครราชสีมา, โรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดนครราชสีมา ใน 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 มีถึง 197,889 คน การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยเบาหวานปีงบประมาณ 2566 จะทำให้สามารถประเมินความแม่นยำของตัวแบบได้และนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขของจังหวัดในอนาคต ทฤษฎีระบบเกรย์ (ทฤษฎีระบบสีเทา) ตัวแบบ GM(1,1) ได้ถูกนำมาใช้ในการพยากรณ์นี้ เนื่องจากข้อมูลในอดีต 10 ปี มีรูปแบบเพิ่มขึ้นทุกปี ผลปรากฏว่า ตัวแบบ GM(1,1) พยากรณ์จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในปีงบประมาณ 2566 ว่ามี 202,063 คน โดยมีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์เพียงร้อยละ 0.91 ค่าพยากรณ์นี้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 7.23 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ที่เพิ่มพึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.80 และ 7.00 ตามลำดับ ความแม่นยำของตัวแบบ GM(1,1) สามารถทวนสอบได้จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีรายงานออกมาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้

Author Biographies

ผุสดี ชูชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์

วัฒนา ชยธวัช, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์

References

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. กรมควบคุมโรค รณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2564 ตระหนักถึงการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ส.ค. 29]. เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/brc/

news.php?news=21692&deptcode=brc

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย อังกฤษ-ไทย เวอร์ชั่น 2016 เล่มที่ 1 ตารางการจัดกลุ่มโรค. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์; 2559.

Thai Health Coding Center. Chapter IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) Diabetes mellitus (E10-E14). n.d. [cited 2023 Aug 29]. Available from: http://thcc.or.th/ICD-10TM/ge10.htm

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. HDC Report กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ >> อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน. HDC [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ส.ค. 29]. เข้าถึงได้จาก: https://nma.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?&cat_id=6a1fdf282fd28180eed7d1cfe0155e11&id=cefa42b9223ec4d1969c5ce18d762bdd

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2557.

Liu S, Lin Y. Grey systems theory and application. Verlag: Springer; 2010.

Yang X, Zou J, Kong D, Jiang G. The analysis of GM (1, 1) grey model to predict the incidence trend of typhoid and paratyphoid fevers in Wuhan City, China. Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(34):e11787. doi: 10.1097/MD.0000000000011787.

Alafchi B, Vosough RN, Shanazy H, Ghaleiha A, Sadeghifar M. Grey Prediction GM (1, 1) Model for Forecasting the number of Hospitalized Patients with Bipolar Disorder. Proceedings of the 14th Iranian Statistics Conference. 2018 Aug 25-28; Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran; 2018. pp. 40-6.

Ding P, Yang Q, Wang C, Wei X, Zhou Y. Application of Improved Grey Model GM(1,1) in Prediction of Human Health Data. 2018 IEEE Third International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC), 2018 Jun 18-21; Guangzhou, China; 2018. p. 428-32.

Wang Y, Wei F, Sun C, Li Q. The Research of Improved Grey GM (1, 1) Model to Predict the Postprandial Glucose in Type 2 Diabetes. Biomed Res Int. 2016;2016:6837052. doi: 10.1155/2016/6837052. Epub 2016 May 23. PMID: 27314034; PMCID: PMC4893588.

Madhi M, Mohamed N. Improving GM(1,1) Model Performance Accuracy Based on the Combination of Optimized Initial and Background Values in Time Series Forecasting. Open Access Library Journal 2022;9,1-17. doi: 10.4236/oalib.1108416.

Lin YH, Chiu CC, Lin YJ, Lee PC. Rainfall prediction using innovative grey model with the dynamic index. Journal of Marine Science and Technology 2013; 21(1),63-75. DOI:10.6119/JMST-011-1116-1.

Lewis CD. Industrial and business forecasting methods. London: Butterworths; 2023.

สมเกียรติ โพธิสัตย, สถิตย นิรมิตมหาปญญา, ชัยชาญ ดีโรจนวงศ, วีระศักดิ์ ศรินนภากร, นภา ศิริวิวัฒนากุล, สิทธิชัย อาชายินดี และคณะ. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus). การแพทย์ไทย 2554-2557 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ก.ย. 17]. เข้าถึงได้จาก: http://training.dms.moph.go.th/rtdc/

storage/app/uploads/public/59b/9e7/962/59b9e79625bf7359335246.pdf

Wang YW, Shen ZZ, Jiang Y. Comparison of ARIMA and GM(1,1) models for prediction of hepatitis B in China. PLoS One. 2018;13(9):e0201987. doi: 10.1371/journal.pone.0201987.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-23