ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): (กันยายน - ธันวาคม 2566)

					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): (กันยายน - ธันวาคม 2566)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

วารสารตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบออนไลน์ ทันที่ที่จัดทำบทความเสร็จ โดยไม่ต้องรอรอบการตีพิมพ์ของวารสาร 

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-05

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ