สุนทรียทักษะผู้นำและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สุภัทรา หนุนทันเจริญ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุรชัย พิมหา สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชนาพร ปิ่นสุวรรณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

สุนทรียทักษะผู้นำ, ปัจจัยทางการบริหาร, การปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุนทรียทักษะผู้นำและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 12 คน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อคำถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และได้ค่าความ เที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2566 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าควอไทล์ และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีการกำหนด ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดับสุนทรียทักษะผู้นำ  ปัจจัยทางการบริหาร และการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 (SD=0.68) 3.98 (SD=0.65) และ 3.85 (SD=0.80) ตามลำดับ โดยพบว่า สุนทรียทักษะผู้นำ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง กับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.731, p-value<0.001)  ปัจจัยทางการบริหาร มีความสัมพันธ์ระดับสูง กับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.753, p-value<0.001) ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรคือ ปัจจัยทางการบริหารด้านเวลา สุนทรียทักษะผู้นำด้านทักษะในการสอนงาน ปัจจัยทางการบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ มีผลและสามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 62.1 (R2=0.621, p-value<0.001)

Author Biographies

สุภัทรา หนุนทันเจริญ, สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สุรชัย พิมหา, สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชนาพร ปิ่นสุวรรณ, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาปริญญาเอก

References

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2565. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; 2560.

กระทรวงสาธารณสุข. การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน. กรุงเทพ: บริษัทสามเจริญพาณิชย์ จำกัด; 2559.

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์; 2562.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562. (เอกสารอัดสำเนา). ขอนแก่น: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น; 2562.

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย. คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับสาธารณสุขอำเภอ. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556.

Crosbie R. Learning the soft skills of leadership. Industrial and Commercial Training. 2005;37(1):45-51.

ประจักร บัวผัน. หลักการบริหารสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น. รายชื่อ อปท. 225 แห่ง [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2565 เม.ย. 23]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kklocal.go.th/public_center

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2564. (เอกสารอัดสำเนา). ขอนแก่น: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น; 2564.

Cohen J. Statistical power analysis for behavior science. 2nd ed. New York: Academic; 1988.

ปรารถนา เรืองรัตน์, สุวิทย์ อุดมพานิชย์. ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2561;11(2):110-22.

Likert R. The Human Organization: Its management and values. New York: McGraw-Hill; 1967.

กฤษณะ อุ่นทะโคตร, ประจักร บัวผัน, สุรชัย พิมหา. ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2562;12(2):7-18.

ศรัณยา พันธุ์โยธา, ประจักร บัวผัน. ปัจจัยทางการบริหารและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). 2564;21(2):152-65.

นิกร บาลี, ชนะพล ศรีฤาชา. ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2563;13(1): 585-94.

สุวิชัย ถามูลเลศ, ประจักร บัวผัน. ปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 2561;25(1):23-34.

อรวรรณ สินค้า, ชนะพล ศรีฤาชา. ปัจจัยทางการบริหารและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2563;13(1):613-22.

นิลุบล ดีพลกรัง, ประจักร บัวผัน, สุรชัย พิมหา. สุนทรียทักษะภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). 2563;20(2):72-83.

มณีรัตน์ ช่างไม้, ชนะพล ศรีฤาชา. คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2561;11(4):65-72.

ภูมิฤทัย จุรัณณะ, สุวิทย์ อุดมพาณิชย์. ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดของนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา). 2563;20(3):158-66.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-18