บทบาทพยาบาลในการลำเลียงทางอากาศ: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้แต่ง

  • กิตติยา มหาวิริโยทัย, พย.ม. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • เกษร เกษมสุข, พย.ม. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • ภัทรมน ทับสูงเนิน, พย.ม. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

คำสำคัญ:

การลำเลียงทางอากาศ, โรคหลอดเลือดหัวใจ, บทบาทพยาบาล

บทคัดย่อ

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิตและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อช่วยชีวิต หรือการดูแลอวัยวะที่สำคัญ ในสถานที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมอย่างเร่งด่วน การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลซึ่งเป็นสมาชิกทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจึงต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดหรือผลกระทบจากการบินที่จะส่งผลต่อร่างกายผู้ป่วย การประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนการลำเลียงทางอากาศ และแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่สำคัญขณะลำเลียงทางอากาศ เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะลำเลียงทางอากาศได้อย่างเหมาะสม ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากการลำเลียงทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และให้การดูแลผู้ป่วย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

Author Biographies

กิตติยา มหาวิริโยทัย, พย.ม., วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

อาจารย์

เกษร เกษมสุข, พย.ม., วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

อาจารย์

ภัทรมน ทับสูงเนิน, พย.ม., วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

อาจารย์

References

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. สถานการณ์และแนวโน้มสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน (ระดับโลกและประเทศไทย). 2565 [เข้าถึงเมื่อ 2566 มิ.ย. 1]. เข้าถึงได้จาก: https://www.niems.go.th/1/UploadAttachFile/2022/EBook/414764_20220208161448.pdf

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. คู่มือแนวทางปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ. เชียงใหม่: เชียงใหม่พิมพ์นิยม; 2561.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ: เนคสเตป ดีไซน์; 2563

ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ. สถิติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปีพ.ศ. 2565. กรุงเทพฯ: ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ; 2565

เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์. การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ: การลำเลียงข้าราชการตำรวจที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ. วารสารพยาบาลตำรวจ. 2564;13(1):208-17.

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ. การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2562.

Dorlac WC, Mason PE, Dorlac GR. Preparation for long-distance aeromedical evacuation. In Hurd W, Beninati W. (eds.). Aeromedical Evacuation. Springer, Cham; 2019.

Hurd WW, Jernigan GJ. Aeromedical evacuation: management of acute and stabilized patients. New York: Springer; 2003.

บุณยอร ทีฆภิญญา. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการลำเลียงทางอากาศ. วารสารพยาบาลตำรวจ. 2557;6(2):263-74.

Holleran RS. ASTNA Patient transport principles and practice. 4th ed. USA: Elsevier; 2010.

Department of the Air Force E-Publishing. Aerospace Medicine En Route Care and Aeromedical Evacuation Medical Operations [Internet]. 2020 [cited 2023 Jul 1]. Available from: https://static.e-publishing.af.mil/production/1/af_sg/publicationdafi48-107v1/dafi48-107v1.pdf.

ศรินรัตน์ ศรีประสงค์. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. ใน: วันดี โตสุขศรี และคณะ, บรรณาธิการ. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: หจก.เอ็นพีเพรส; 2561: 52-74 .

United Medical Education. ACLS Algorithms 2023 (Advanced Cardiac Life Support) Introduction: What is Advanced Cardiac Life Support (ACLS)? [Internet]. 2023 [cited 2023 Jul 1]. Available from: https://www.acls-pals-bls.com/algorithms/bls#CPRadults

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-23