ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)

					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-30

บทความวิจัย

บทความวิชาการ