สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน ของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • วิภาดา พนากอบกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ชาตรี เชิดนาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ธวัชชัย ดาเชิงเขา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

ความเสี่ยงจากการทำงาน, ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม, สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey study) เกี่ยวกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 424 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า สิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ได้แก่ สิ่งคุกคามด้านกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการสัมผัสเสียงดังจากอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ทอผ้า ร้อยละ 34.7 เครื่องมือที่ใช้ ทอผ้ามีความสั่นสะเทือน ร้อยละ 29.2 สิ่งคุกคามด้านเคมี พบว่า มีการสัมผัสสารเคมี/สีย้อมผ้า ร้อยละ 69.6 และมีการสัมผัสฝุ่นละออง ร้อยละ 42.2 สิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ พบว่า มีการก้มหรือเงยศีรษะขณะทำงาน ร้อยละ 90.3 นั่งหรือยืนทำงานนานเกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 83.7 ก้ม/โค้งตัวไปด้านหน้าขณะทำงาน ร้อยละ 83.5 ทำงานในลักษณะซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน ร้อยละ 71.2 บิดเอี้ยว เอียงตัวขณะทำงาน
ร้อยละ 70.8 และยกของหนักหรือออกแรงดึงเกินกำลังตนเอง ร้อยละ 42.9 สิ่งคุกคามด้านจิตสังคม พบว่า ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมมีรายได้หรือค่าตอบแทนจากการทำงานที่ไม่แน่นอน ร้อยละ 54.5 มีภาระการทำงานที่มากเกินในแต่ละวัน ร้อยละ 41.0 และเร่งรีบทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเวลา ร้อยละ 30.0  

ภาวะสุขภาพตามการรับรู้อาการหรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน พบว่า ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม   มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ร้อยละ 80.4, มีอาการปวดต้นคอ/ปวดไหล่/ปวดหลัง ร้อยละ 75.5 มีอาการปวดเอวหรือหลังส่วนล่าง ร้อยละ 72.4 มีอาการปวดเมื่อย มึนชาบริเวณแขนและขา ร้อยละ 60.1 กล้ามเนื้อตาล้าหรือมองเห็นไม่ชัดเจน ตาพร่ามัว ร้อยละ 53.8 มีอาการระคายเคืองตา แสบตา ร้อยละ 44.8  และมีความเครียดหรือกังวลกับงานที่เร่งรีบ ร้อยละ 35.5

Author Biographies

วิภาดา พนากอบกิจ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์

ชาตรี เชิดนาม, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์

ธวัชชัย ดาเชิงเขา, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์

References

สงวน ธานี, สมจิตต์ ลุประสงค์, ยมนา ชนะนิล, รวีวรรณ เผ่ากัณหา. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2562 ตุลาคม 15];36(4):[หน้า 177–185]. เข้าถึงได้จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/165245

น้ำงิน จันทรมณี, สสิธร เทพตระการพร, ผกามาศ พิริยะประสาธน์. ปัญหาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของกลุ่มอาชีพการทอผ้าด้วยมือในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ [อินเตอร์เน็ต]. 2557. [เข้าถึงเมื่อ 2565 พฤศจิกายน 1];7(24):[หน้า 29–40]. เข้าถึงได้จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/163770/118559

Banerjee P, Gangopadhyay S. A study on the prevalence of upper extremity repetitive strain injuries among the handloom weavers of West Bengal. J Hum Ergol (Tokyo). 2003 Jun;32(1):17-22. PMID: 15176126.

Mukherjee P, Roy AS, Bandyopadhyay A, Gangopadhyay S. Assessment of Work Related Musculoskeletal Disorders among House Maids of Kolkata, India. ijcep. [Internet]. 2020 July [cited 2022 Dec 27];2020;7(2):81-86. From https://www.researchgate.net/publication/342793008_Assessment_of_Work_Related_Musculoskeletal_Disorders_among_House_Maids_of_Kolkata_India

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข [เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2564] เข้าถึงได้จาก https://hdcszervice.moph.go.th/

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น [อินเทอร์เน็ต]. ขอนแก่น [ปรับปรุงเมื่อ 19 เมษายน 2561 ; เข้าถึงเมื่อ 2562 ตุลาคม 11] เข้าถึงได้จาก: https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=74962

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ. [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพ [เข้าถึงเมื่อ 2562 ตุลาคม 8] เข้าถึงได้จาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/41593.

วีระพร ศุทธากรณ์, ธานี แก้วธรรมานุกูล, กัลยาณี ตันตรานนท์. สิ่งคุกคามสุขภาพในกลุ่มผู้ปลูกลำไย. พยาบาลสาร [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2563 พฤษภาคม 18];45(2)[หน้า 135-147]. เข้าถึงได้จาก: http://library.christian.ac.th/lrc%20on%20emis/html/TH_cmu_nursing.htm.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์; 2551

ธีรวุฒิ เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี; 2543

ณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ, กาญจนา นาถะพินธุ. ปัญหาสุขภาพจากการทำงานและการดูแลสุขภาพจากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น [อินเทอร์เน็ต]. 2550 [เข้าถึงเมื่อ 2565 มีนาคม 1];7(3):[หน้า 83–97]. เข้าถึงได้จาก: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/view/23963/20394

สุนิสา ชายเกลี้ยง, ธวัชชัย คำป้อง, วรวรรณ ภูชาดา. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการสัมผัสปัจจัยการยศาสตร์ ของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป. The Public Health Journal of Burapha University. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2565 ธันวาคม 27];12(1):[หน้า 99–111]. เข้าถึงได้จาก: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/view/88982/70078

กฤษฎา เพ็งอารีย์, ลลิตา ชัยคำจันทร์, ปริดาลัก ศิริจันทร์, ชวาลา ตีตรา. การประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านการย ศาสตร์ในขั้นตอนการทำลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีมัดหมี่ กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2565 ตุลาคม 3];14(2):[หน้า 119–130]. เข้าถึงได้จาก: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244283/169652

มาโนช ริทินโย, อมรศักดิ์ มาใหญ่, ภรณี หลาวทอง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2565 ธันวาคม 27];39(4):[หน้า 438–445]. เข้าถึงได้จาก: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/article/view/216465/172324

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-15