การประเมินผลระบบบริการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผู้แต่ง

  • เกศรา โชคนำชัยสิริ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • อัจฉรา โพชะโน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ระบบบริการวัคซีน, วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การประเมินผล, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผล และความพึงพอใจ ของระบบบริการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 จำนวน 400 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถามการประเมินประสิทธิผลระบบบริการฉีดวัคซีน และความพึงพอใจ ซึ่งมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลระบบบริการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.35, SD=0.79) และด้านผลผลิต (Product) มีระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.72, SD=0.60) รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (gif.latex?\bar{X}=4.69, SD=0.63) และมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.65, SD=0.67) และด้านการบริการของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.73, SD=0.59) รองลงมาคือด้านการประสานงานบริการอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (gif.latex?\bar{X}=4.72, SD=0.56) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

Author Biographies

เกศรา โชคนำชัยสิริ, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

อัจฉรา โพชะโน, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

References

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ม.ค. 20]. เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1628849610213.pdf

World Health Organization. Draft Landscape of COVID-19 Vaccine Candidates [Internet]. 2020 [cited 2023 Jan 23]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

หมอพร้อม. MOPH Immunization Center [Internet]. 2564 [สืบค้นเมื่อ 2565 ธ.ค. 15]. เข้าถึงได้จาก: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mophic/

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิค-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1).สมุทรปราการ: ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์; 2563.

อังศินันท อินทรกําแหง, ทัศนา ทองภักดี, วรสรณ์ เนตรทิพย, สุชาดา หนูรักษ์. รายงานการวิจัยฉบับที่130 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ องค์กรไม่หวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร [อินเทอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ม.ค. 19]. เข้าถึงได้จาก: http://bsris.swu.ac.th/upload/130.pdf

สุภาพร สนองเดช. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเลย. วารสารโรงพยาบาลเลย. 2565;1(1):1-9.

ประกายแก้ว ศิริพูล, ไพรินทร์ ยอดสุบัน, เรืองอุไร อมรไชย, อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ, เวหา เกษมสุข, นิตยา บัวสาย, และคณะ. สถานการณ์และปัญหาการรับวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปีในชุมชน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2565;40(3):34-43.

Al-Hanawi MK, Angawi K, Alshareef N, Qattan AMN, Helmy HZ, Abudawood Y, Alqurashi M, Kattan WM, Kadasah NA, Chirwa GC, Alsharqi O. Knowledge, Attitude and Practice Toward COVID-19 Among the Public in the Kingdom of Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. Front Public Health. 2020 May 27;8:217. doi: 10.3389/fpubh.2020.00217.

คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์, กมลพร กัลยาณมิตร, สถิตย์ นิยมญาติ, ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพไทยในวิกฤติการระบาด ของโรคโควิด-19. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น. 2565;6(2):111-29.

ฆายนีย์ บุญพันธ์, ฤาชุตา เทพยากุล, สิริวิท อิสโร, ดนุวัศ สุวรรณวศ์. บทบาทและความสามารถในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. [วิทยานิพนธ์วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2564.

วัฒนา นันทเสน. การประเมินผลการพัฒนางานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2558;7(30):105-13.

ปราโมชย์ เลิศขามป้อม, มโน มณีฉาย, ธีระ วรธนารัตน์. การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2557. โครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพประจำปี 2557. สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.

เนตรเพชรรัสมิ์ ตระกูลบุญเนตร. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า. วารสารพยาบาลตำรวจ. 2560;9(2):64-74.

พัทธนันท์ ศรีอ่อนทอง, สรวิศ บุญญฐี. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ. 2565;23(2):28-39.

Al-Hussami M, El-Hneiti M, Bani Salameh A, Abu Sharour L, Al-Hussami R. Knowledge, Attitudes, and Behavior Toward COVID-19 Among Jordanian Residents During the Quarantine Period of the COVID-19 Pandemic: A National Survey. Disaster Med Public Health Prep. 2022 Aug;16(4):1438-1446. doi: 10.1017/dmp.2021.34.

ณัฐฐา เสวกวิหารี. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธบิดี. [วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2560.

วัลภา ยิ้มปราโมทย์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลในเครือพระราม 2. [วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ; 2559.

วิภาวี ชาดิษฐ์. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี [วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2564.

ธนิตา ทองมา. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก [วิทยานิพนธ์นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม; 2559

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-21