การพัฒนารูปแบบการสร้างทักษะการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญภัยอันตราย และการเผชิญภาวะฉุกเฉินของครูพี่เลี้ยง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • เกศรา โชคนำชัยสิริ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • วิยดา บุญเลื่อง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • วิราวรรณ เอี้ยงลักขะ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, ทักษะการเอาตัวรอด, อันตรายและภาวะฉุกเฉิน, ครูพี่เลี้ยงเด็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ ประเมินความรู้ และประเมินความพึงพอใจ การสร้างทักษะการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญภัยอันตรายและการเผชิญภาวะฉุกเฉิน ของครูพี่เลี้ยง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามความรู้ของครูพี่เลี้ยง 35 คน ผู้ปกครองเด็ก 35 คน และผู้ใช้รูปแบบ 35 คน ซึ่งมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการศึกษาพบว่า ระยะที่ 1 ได้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการสร้างทักษะการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญภัยอันตรายและการเผชิญภาวะฉุกเฉิน ส่วนระยะที่ 2 ก่อนการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 46.32 แต่หลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเป็นร้อยละ 85.73 และความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.39, SD=0.52) ส่วนผู้ปกครองมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.64, SD=0.41) และผู้ใช้รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (gif.latex?\bar{X}=4.66, SD=0.44) ซึ่งโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.52, SD=0.48) ข้อเสนอแนะควรมีการอบรมรูปแบบการสร้างทักษะการเอาตัวรอดให้ครูพี่เลี้ยงเด็กปีละ 1 ครั้ง และนำแนวทางไปศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Author Biographies

เกศรา โชคนำชัยสิริ, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

วิยดา บุญเลื่อง, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วิราวรรณ เอี้ยงลักขะ, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

References

นัทธี จิตสว่าง. ถอดบทเรียนจิตวิทยา กราดยิง ทางออก ป้องกันความรุนแรง [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ม.ค. 10]. เข้าถึงได้จาก: https://dmh.go.th/newsdmh/view.asp?id=30197

รัชดา คงขุนเทียน. หนี ซ่อน สู้ เอาชีวิตรอดปลอดภัยในเหตุกราดยิง [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ก.พ. 20]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ryt9.com/s/iq01/3344747

กาญจนา ศรีสวัสดิ์. รายงานการทบทวนสถานการณ์ ความรุนแรงจากการถูกทำร้าย 5 ปี (2558- 2562) [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ก.พ. 20]. เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1175720210909094610.pdf

เกศินี วุฒิวงศ์. แนวทางการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ. 2563;26(2):116-27.

จิรฐา จรวงษ์. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา [วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2556.

พชรกมล กลั่นบุศย์. หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรทักษะเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับนักเรียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 [อินเทอร์เน็ต]. 2566 [เข้าถึงเมื่อ 2566 ก.พ. 26]. เข้าถึงได้จาก: http://acad.vru.ac.th/about_acad/staff/fileup_Achievement/5.pdf

วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อังศินันท อินทรกําแหง, จุฑามาศ แกวพิจิตร. การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 2553;16(1):56-70.

สุกัญญา พรน้อย, ณัฐกฤตา งามมีฤทธ, สมโภชน อเนกสุข. การพัฒนาตัวบ่งชี้ความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์. 2553;10(3):733-43.

นภัสวรรณ พชรธนสาร, สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์. ความชุก ลักษณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุความรุนแรงขณะปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตบริการสุขภาพที่ 6. วารสารสมาคมเวช ศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2561 ;8(2):212-25.

สมบัติ นพรัก, สําราญ มีแจง, เทียมจันทร พานิชยผลินไชย, อมรรัตน วัฒนาธร, ชํานาญ ปาณาวงษ.รูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2557;16(4):141-54.

เชาวรินทร์ แก้วพรม, จำเนียร พลหาญ, ชยากานต์ เรืองสุวรรณ. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. 2564 ;21(4):196-212.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-21