ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ผู้แต่ง

  • นิตยา กออิสรานุภาพ, พย.ม. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • วรรวิษา สำราญเนตร, พย.ม. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • วรันณ์ธร โพธารินทร์, พย.ม. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ประสบการณ์การเรียนรู้, การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ให้ข้อมูล คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จำนวน 16 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤติ ได้แก่ สมรรถนะด้านการประเมินผู้ป่วย สมรรถนะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย และสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม และ 2) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติงานการปรับตัว สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย การปฏิบัติงานล่าช้า ความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน และการทำหัตถการต่างๆ ในหอผู้ป่วยวิกฤต ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงประสบการณ์การเรียนรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

Author Biographies

นิตยา กออิสรานุภาพ, พย.ม., วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์

วรรวิษา สำราญเนตร, พย.ม., วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์

วรันณ์ธร โพธารินทร์, พย.ม., วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์

References

สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต. พิมพ์ครั้งที่ 8. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานา; 2557.

สิริอร ข้อยุ่น, วัจนา สุคนธวัฒน์, เบญจวรรณ กิจควรดี, จุฑารัตน์ ลมอ่อน, ภาสินี โทอินทร์. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต. วารสารเชียงรายเวชสาร. 2563;12(2):88-102.

วิจิตรา กุสุมภ์, สุนันทา ครองยุทธ. ผลกระทบด้านจิตใจในผู้ป่วยวิกฤต: กลยุทธ์ในการจัดการ. วารสารพยาบาล. 2563;69(3):53-61.

จารุวรรณ บุญรัตน์, สุพัตรา อุปนิสากร. การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวในไอซียู: ประสบการณ์ทางการพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2555;4(1):1-13.

สถาบันพระบรมราชชนก. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560). มหาสารคาม: วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม; 2560.

มาลีวัล เลิศสาครศิริ, วิลาวัณย์ เพ็งพานิช. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ.2563;6(2):16-27.

ปิติณัช ราชภักดี. ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤต. 2560. [สืบค้นเมื่อ 2565 พ.ค. 20]. สืบค้นจาก: https://mis.ratchathani.ac.th/file_re/bjxldbvWed103346.pdf

ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์, ธัญญารัตน์ บุญโทย. ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน. วารสารสภาการพยาบาล.2561;33(4):75-92.

Koch T. Interpretive approaches in nursing research: the influence of Husserl and Heidegger. J Adv Nurs. 1995 May;21(5):827-36. doi: 10.1046/j.1365-2648.1995.21050827.x.

ภรณี สวัสดิ์-ชูโต, อาภา หวังสุขไพศาล. ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกในหอผู้ป่วย. วารสารคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.2562;27(3):32-42.

Tiwaken SU, Caranto LC, David JT. The Real World: Lived Experiences of Student Nurses during Clinical Practice. International Journal of Nursing Science. 2015;5(2):66-75.

ธนพล บรรดาศักดิ์, กนกอร ชาวเวียง, นฤมล จันทรเกษม, สมหวัง โรจนะ, กนกพร เทียนคำศรี. ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยหนัก. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า.2560;34(1):6-16.

Hutchinson TL, Janiszewski Goodin H. Nursing student anxiety as a context for teaching/learning. J Holist Nurs. 2013 Mar;31(1):19-24. doi: 10.1177/0898010112462067.

ภัททิยา จันทเวช. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด. วารสารเกื้อการุณย์.2561;25(1):184-91.

Yang J. Korean nursing students experience of their first clinical practice. Journal of Nursing Education and Practice.2013;3(3):128-38.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-11