ผลการจัดท่าอุ้มให้นมลูกและการงับอมหัวนมต่อประสิทธิภาพการดูดนมแม่ และภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลยโสธร

ผู้แต่ง

  • หนูนิด เวชกามา, พย.บ. กลุ่มงานการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลยโสธร
  • ลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

การจัดท่าอุ้มทารก, การงับอมหัวนม, ประสิทธิภาพการดูดนม

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาผลการจัดท่าอุ้มให้นมลูกและการงับอมหัวนมต่อประสิทธิภาพการดูดนมแม่และภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดและทารก แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ดำเนินการวิจัยโดยกลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ และเก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คนแล้วจึงเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลอง โดยการใช้โปรแกรมการจัดท่าอุ้มทารกและการงับอมหัวนม ตามแนวคิดการสอนแนะของ Helfer and Wilson เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดนมแม่ของทารกและประเมินภาวะตัวเหลืองจากการวัดค่าบิลิรูบิน 48 ชั่วโมง

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทารกในกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพการดูดนมแม่ที่ 48 ชั่วโมง มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.01 (95% CI=0.111-0.212) 2) ภาวะตัวเหลืองของทารกที่ 48 ชั่วโมง โดยวัดจากค่าบิลิรูบิน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน p=0.53 (95% CI=0.009-1.582)

ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดท่าอุ้มทารกตามแนวคิด การสอนแนะของ Helfer and Wilson สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดูดนมแม่ของทารกแรกเกิดได้ดี และช่วยสนับสนุนนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมของแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนให้ประสบความสำเร็จได้

Author Biographies

หนูนิด เวชกามา, พย.บ., กลุ่มงานการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลยโสธร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์

References

วาสนา งามการ, วริศนันท์ ลี้ศิริวัฒนกุล, ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์, ศศิธารา น่วมภา. ผลโปรแกรมการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อโดยเร็วหลังคลอดต่อประสิทธิภาพการดูดนมแม่ ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า. 2564; 38(1):67-76.

วรรษมน ปาพรม. ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอปพลิเคชันให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง และได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 2561; 38(3):167-78.

นาฏตยา ศรีสวัสดิ์, นิลาวรรณ ฉันทปรีดา. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจมารดาต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิด. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2563;43(3):34-44.

อุษา วงศ์พินิจ. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล. วารสารสภากาชาดไทย. 2558;8(1):24-33

Girvin J. Coaching for improving job performance and satisfaction. Nurs Times. 1999 Dec 29-2000 Jan 5;95(50):55-7.

Pasloe E, Wray M. Coaching and mentoring. London: Kogan; 2005.

Halfer RE, Wilson AL. The parent-infant relationship promoting a positive beginning through perinatal coaching. Pediatric Clinic of North America. 1982;29(2):249-60.

พรณิศา แสนบุญส่ง, วรรณดา มลิวรรณ์. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีคุณภาพ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบทบาทพยาบาลผดุงครรภ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 2559;8(2):225-37.

Chiraphaet W, Chiraphaet K. Strategies for Successful Breastfeeding. Bangkok: Thammada Press; 2020.

ภาวิน พัวพรพงษ์, เกษม เรืองรองมรกต, สุทธา หามนตรี, สุขวดี เกษสุวรรณ, ศินัฐชานันท์ วงษ์อินทร์. คะแนนการเข้าเต้ากับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอด. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2555;23(1): 8-14.

Sowjanya SVNS, Venugopalan L. LATCH Score as a Predictor of Exclusive Breastfeeding at 6 Weeks Postpartum: A Prospective Cohort Study. Breastfeed Med. 2018 Jul/Aug;13(6):444-449. doi: 10.1089/bfm.2017.0142.

Tangsuksan P. Breastfeeding promotion in pregnant women. Journal of Public Health Nursing. 2011;25(3):103-19.

Zhu Y, Hernandez LM, Mueller P, Dong Y, Hirschfeld S, Forman MR. Predictive Models for Characterizing Disparities in Exclusive Breastfeeding Performance in a Multi-ethnic Population in the US. Matern Child Health J. 2016 Feb;20(2):398-407. doi: 10.1007/s10995-015-1838-3. PMID: 26515468.

ปยภัสรา หรี่อินทร. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกที่คลอดในโรงพยาบาลหนองสองหอง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2559;34(3):75-80

กินรี ชัยสวรรค์, ธนพร แย้มสุดา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด. วารสารแพทย์นาวี. 2561; 45(2):235-49.

ภาวิณี กายจนถวัลย์, สุอารีย์ อ้นตระการ. ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาและระดับบิลิรูบินในเลือดของทารกแรกเกิด. วารสารแพทย์เขต 7. 2535;11(1):15-21.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-14