การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้รวบยอด ทางการพยาบาล รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง: การศึกษานำร่อง

ผู้แต่ง

  • วาสนา หลวงพิทักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • สุภาวดี นพรุจจินดา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • พิศิษฐ์ พลธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อม, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, สถานการณ์จำลองเสมือนจริง, จิตตปัญญาศึกษา, กระบวนการปลูกดีเอ็นเอของนวัตกร, การพยาบาลผู้ใหญ่, ผลการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาลรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ระยะที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการศึกษานำร่องกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 64 คน ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบจากข้อคิดเห็นจากอาจารย์และนักศึกษา ระยะที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้รวบยอดรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันพระบรมราชชนก เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบที ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ “BS-Model” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (B) ประกอบด้วยการสรุปเนื้อหาตามขอบเขตของสภาการพยาบาล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชั้นเรียน การสอนเสริมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และการทำแบบฝึกหัดท้ายระบบ กิจกรรมที่ 2 การฝึกทักษะรวบยอดโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงตามแนวคิดของเจฟฟรีย์ (S) ประกอบด้วยการเตรียมการและการดำเนินการสอนในขั้นนำ ขั้นปฏิบัติตามสถานการณ์และขั้นสรุปการเรียนรู้ ผลการศึกษานำร่องพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันพระบรมราชชนกก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มเติมกิจกรรมของรูปแบบ โดยเพิ่มกิจกรรมที่ 3 และ 4 ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและกระบวนการปลูกดีเอ็นเอของนวัตกร ตามลำดับ เรียกว่า “BSCI-MODEL” และผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่าความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษา มีความถูกต้องครอบคลุมเชิงทฤษฎี และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริงในทุกกิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดการวิจัย

Author Biographies

วาสนา หลวงพิทักษ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน), อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สุภาวดี นพรุจจินดา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน), อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

พิศิษฐ์ พลธนะ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการ

References

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. ตัวชี้วัดแผนงานสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตมีคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563. 2563:33.

ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์, นันทิยา แสงทรงฤทธิ์. ผลของกิจกรรมเสริมทักษะต่อความรู้ และความมั่นใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก 2560;18(1):157-166.

พิสิษฐ ตัณฑวานิช. แนวคิดการจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมและคณะฉบับปรับปรุง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2557-2558;3(2):13-25.

นงณภัทร รุ่งเนย, กฤษณา หงส์ทอง, จันทร์จิรา สีสว่าง. กระบวนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2559;32(2):56-67.

พรทิพย์ อนันตกุล, วรรณจรีย์ มังสิงห์, ทัศนีย์ บุญเติม, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเพื่อพัฒนาความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. วารสารศึกษาศาสตร์ 2554;34(3-4): 31-39.

อนุรี ชาญธวัชชัย, มนสภรณ์ วิทูรเมธา. ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 2560;11(2):92-106.

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล, จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, มัตถก ศรีคล้อ, อุไร นิโรธนันท์, จิตรลดา ศรีสารคาม. ผลการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความพร้อมและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2560;33(2):43-53.

จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว, สุรีย์พร กฤษเจริญ, จตุพร ช้างพลาย. ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อการสอบผ่านในรายวิชาการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2562;39(2):1-12.

สุกิจ ทองพิลา, ประไพจิตร โสมภี. ประสิทธิผลโปรแกรมพัฒนาจิตเพื่อลดความเครียดในนิสิตพยาบาลที่เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ของสภาการพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2557;7(4):64-77.

ปณิตา วรรณพิรุณ. การเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 2554;1(2):43–9.

ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์.[วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2557.

นภดล เลือดนักรบ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล. [วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต]. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2561.

Jeffries PR. A framework for designing, implementing, and evaluating simulations used as teaching strategies in nursing. Nurs Educ Perspect 2005;26(2):96-103.

Gates MG, Parr MB, Hughen JE. Enhancing nursing knowledge using high-fidelity simulation. J Nurs Educ 2012;51(1):9-15. doi:10.3928/01484834-20111116-01.

Liaw SY, Scherpbier A, Rethans JJ., Klainin-Yobas, P. Assessment for simulation learning outcomes: a comparison of knowledge and self-reported confidence with observed clinical performance. Nurse Educ Today 2012;32(6): e35-39. doi: 10.1016/j.nedt.2011.10.006.

สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง: การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน. วารสารพยาบาลทหารบก 2560;18(1):29-38.

Reese CE, Jeffries PR, Engum SA. Learning together: Using simulations to develop nursing and medical student collaboration. Nursing education perspectives 2010;31(1):33-7.

พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, อุบล สุทธิเนียม, จันทร์จิรา เกียรติสี่สกุล. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต่อความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 2560;35(2):224-234.

ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, เรวดี ศรีสุข, จันทร์ฉาย มณีวงษ์, พิศิษฐ์ พลธนะ. การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์. เมืองสุพรรณบุรี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี; 2563. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี.

วาโร เพ็งสวัสดิ์. การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารราชภัฏสกลนคร 2553; 2(4):1-15.

Cohen J. A power primer. Psychological Bulletin 1992;112(1):155-9.

Burns N, Grove SK. The Practice of Nursing Research, Conduct, Critique, and Utilization. 4th Ed, Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2001.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. การกำหนดขนาดตัวอย่างและสถิติวิเคราะห์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ, 25 สิงหาคม 2555 ณ เซ็ลทรัลเวิลด์ ราชประสงค์. กรุงเทพฯ. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 Twilight program. 2555.

Finn CE. A meta-evaluation in International. Journal of Education Research 1997;27(2):159-174.

Hart T. Opening the Contemplative Mind in Classroom. Journal of Transformative Education 2004; 2(1):28-46.

ศิริรัตน์ จำปีเรือง, อมรรัตน์ วัฒนาธร, พูลสุข หิงคานนท์, วารีรัตน์ แก้วอุไร. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารศึกษาศาสตร์ 2556;15(3):9-15.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-01