กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง : ประสบการณ์จากการนำมาใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ชาติ ไทยเจริญ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, สถาบันพระบรมราชชนก
  • นันธิยา ไทยเจริญ งานฝากครรภ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

การเรียนรู้ตามสภาพจริง, การให้บริการสุขภาพที่บ้าน, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

            การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาพยาบาลได้ผสมผสานทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติเข้าด้วยกัน โดยวิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และใช้กิจกรรมการให้บริการสุขภาพที่บ้านเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสภาพจริงซึ่งจะช่วยพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน อันจะนำไปสู่การมีสมรรถนะที่ดีในการดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชนในอนาคต โดยบทความวิชาการบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการนำกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง มาปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในกลุ่มที่ผู้เขียนบทความได้สอน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน แต่ทั้งนี้ ผู้สอนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ ในอันที่จะช่วยชี้ประเด็นและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่นักศึกษายังต้องเรียนรู้

Author Biographies

ชาติ ไทยเจริญ, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

นันธิยา ไทยเจริญ, งานฝากครรภ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

References

Lira ALBC, Lopes MVO. Nursing diagnosis: Educational strategy based on problem-based learning. Rev Latino-Am Enfermagem 2011;19(4):936-943.

Unwin BK, Jerant AF. The home visit. Am Fam Physicians 1999;60(5):1481-8.

ดรุณี รุจกรกานต์. การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล. ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท; 2541.

มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์. ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก. นนทบุรี: ยุทธรินทร์การพิมพ์; 2543.

สายสมร เฉลยกิตติ, จุฑารัตน์ บันดาลสิน, กุสุมา กังหลี, พรนภา คำพราว. การศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. วารสารพยาบาลทหารบก 2557;15(3):421-429.

สุชาดา วงศ์สวาสดิ์, วารีวรรณ ศิริวาณิชย์. รายงานการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมในวิชามนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล. นครราชสีมา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข; 2556.

ทิพวัลย์ อภิวัฒนนท์. การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2553;16(2):82-95.

พัชรี แวงวรรณ, นิสากร วิบูลชัย. ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2560;14(3):57–66.

จุฬาลักษณ์ นิลอาธิ, ภัทรินทร์ ศรีนอ, ศุภรดา วงค์จำปา, เนาวรัตน์ สิงห์สนั่น. ผลของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อสมรรถนะการสอนทางสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2561;15(1):30–40.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-02