การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน

ผู้แต่ง

  • วิทยา วาโย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • อภิรดี เจริญนุกูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • ฉัตรสุดา กานกายันต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • จรรยา คนใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนแบบออนไลน์, องค์ประกอบการสอน, การประยุกต์ใช้

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้   การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบที่สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

Author Biographies

วิทยา วาโย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านการสอน)

อภิรดี เจริญนุกูล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

ฉัตรสุดา กานกายันต์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

จรรยา คนใหญ่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

References

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด; 2561.

สำนักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561. นนทบุรี: บริษัท 21 เซนจูรี่ จำกัด; 2562.

Alibak M, Talebi H, Neshatdoost H. Development and Validation of a Test Anxiety Inventory for Online Learning Students. Journal of Educators Online 2019; 16(2).

Care E. Twenty-first century skills: From theory to action. In Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Springer Cham 2018: 3-17.

World Health Organization. Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19), Updated 26 March 2020. [Internet] 2020 [Cited 27 April 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen.

Hill B. Coronavirus: origins, signs, prevention and management of patients. British Journal of Nursing 2020; 29(7): 399-402.

Narine L, Meier C. Responding in a time of crisis: Assessing extension efforts during COVID-19. Advancements in Agricultural Development 2020; 1(2): 12-23.

Belarmino JA, Bahle-Lampe A. A Preliminary Historical Report on Embracing Online Education in Occupational Therapy. Open Journal of Occupational Therapy (OJOT) 2019; 7(3): 1.

กิตติชัย สุธาสิโนบล. หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2562; 20(1): 200-211.

Picciano AG. Theories and Frameworks for Online Education: Seeking an Integrated Model. Online Learning 2017; 21(3): 166–190.

Rao BJ. Innovative Teaching Pedagogy in Nursing Education. International Journal of Nursing Education 2019; 11(4): 176–180.

Sadykova G, Meskill C. Interculturality in Online Learning: Instructor and Student Accommodations. Online Learning Journal 2019; 23(1): 5-21.

Haugen K, Metcalf LK. Getting Started: Putting Courses Online. Radiologic Technology Journal 2018; 90(2): 187-191.

Shaban W, Bayrak C. Students Online Learning Measurement System Based On Estimated Time. International Journal of Innovation, Creativity and Change 2020; 11(1): 283-294.

Hussin WNTW, Shukor HJ, Shukor NA. Online interaction in social learning environment towards critical thinking skill: A framework. Journal of Technology and Science Education 2019; 9(1): 4-12.

ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์. MOOC: เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562; 1(1): 46-70.

กชพรรณ นุ่นสังข์, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, สายฝน เอกวรางกูร. การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ และจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น. Walailak Procedia 2019; (8).

วณิชา พึ่งชมภู, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, บำเหน็จ แสงรัตน์. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล: การสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชนในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. พยาบาลสาร 2560; 44(พิเศษ 2): 103-110.

ธัญญธร เมธาลักษณ์, มธุวัลย์ ศรีคง, สุพัตรา สว่างกุล, เยาวลักษณ์ แก้วมณี, อติพร ตวงทอง, งามแข เรืองวรเวทย์. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสื่อการสอนโปรแกรม Moodleเรื่องการใช้ direct ophthalmoscope ในรายวิชาจักษุวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. เวชบันทึกศิริราช 2562; 12(3): 147-152.

วริศา วรวงศ์, พูลทรัพย์ ลาภเจียม, วราภรณ์ บุญยงค์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2562; 25(2): 13-25.

เครือหยก แย้มศรี. ประสิทธิผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2560; 16(2): 36-42.

พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์, สุมิตตา สว่างทุกข์, มณีรัตน์ พราหมณี. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริมผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กกรุ๊ป วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2563; 38(1): 97-106.

ศราวุธ เรืองสวัสดิ์, ปภาสินี แซ่ติ๋ว, ปิยะรัตน์ ชูมี. ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารพยาบาลทหารบก 2563; 21(1): 235-244.

นีรนาท จุลเนียม. การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP. วารสารศึกษาศาสตร์ มมร 2562; 7(2): 319-334.

Gagne RM, Briggs L, Wager WW. Principles of Instructional Design. New York: Holt, Rinehart, & Winston; 1992

อิสระ กุลวุฒิ, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น. รูปแบบการประเมินผลระหว่างเรียน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2561; 10(2): 21-33.

ขวัญตา บุญวาศ, ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี. การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดของวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2559; 26(3): 130-143.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-05