คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง

  • พรรณี วัตราเศรษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตการทำงาน, บุคลากรสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบริหาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร รพ.สต. เปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคลของบุคลากร รพ.สต. กับคุณภาพชีวิตการทํางาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร ปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร และหาข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน ให้แก่บุคลากรใน รพ.สต. จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จำนวน 130 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, ANOVA และ Pearson,s Product Moment Correlation

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารของ รพ.สต. อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.มีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน ณ รพ.สต.ปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P-value > 0.05) ปัจจัยการบริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) กับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร รพ.สต. ในระดับสูง (r = 0.73) โดยปจจัยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการ และด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) ในระดับปานกลาง  (r =  0.66 และ 0.54) ตามลำดับ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) กับคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับสูง (r = 0.75) โดยปัจจัยสิ่งแวดลอมด้านสถานที่ ด้านคน ด้านระบบการทำงาน และด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) ในระดับปานกลาง (r = 0.52, 0.68, 0.69 และ 0.60) ตามลำดับ ในการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานให้แก่บุคลากร รพ.สต. มีข้อเสนอว่าควรปรับปรุงหรือสร้างสภาพแวดล้อมของ รพ.สต.ให้ดีขึ้น พิจารณาเพิ่ม/เกลี่ยอัตรากำลังคนใน รพ.สต.ให้เหมาะสมขึ้น และควรจัดอบรม/ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้ในการทำงานเพิ่มขึ้น

จากผลวิจัยดังกล่าว ควรพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และปรับปรุงปัจจัยการบริหาร และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ของ รพ.สต.ให้ดีขึ้น

Author Biography

พรรณี วัตราเศรษฐ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

References

1. Holley WH, Jennings KM. Personnel Management: Functions and issues. New York: International Thomson Publishing; 1983.
2. นฤดล มีเพียร. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย จํากัด. [วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบันฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; 2551.
3. อาทิตติยา ดวงสุวรรณ. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. วารสารวิทยบริการ 2551;19(2): 1-15.
4. ประภาพรรณ สิทธิเวช. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกระบี่. กระบี่: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่; 2556.
5. ดาลัด จันทรเสนา. ปัจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลําพูน. [วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบันฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2550.
6. ตั้ม บุญรอด, วิชชาดา สิมลา, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, บุญเรือง ขาวนวล, พลภัทร ทรงศิริ. คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 2554, 1463-8.
7. วิรัช ขาวคม. คุณภาพชีวิตของพนักงาน วี. เค. ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด. [การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2550.
8. Werther WB, Davis K. Personal Management and Human Resource. Tokyo: McGraw-Hill; 1982.
9. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม. หลักการและกระบวนการด้านสาธารณสุขในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข หน่วยที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2554.
10. พิมลวรรณ พงษ์สวัสดิ์. ความคาดหวังหลังปรับระบบราชการ. วารสารข้าราชการ 2555;37(2).
11. วินิจ เกตุขํา. มนุษยสัมพันธ์สําหรับผู้บริหารยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2555.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31