การพัฒนาวิธีประเมินผลด้านความปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กอนุบาล โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (กล้องดิจิตอล)

ผู้แต่ง

  • สุเมต บุญสุด

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้กระบวนการการพัฒนาวิธีการประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายด้วยกล้องดิจิตอล ในการตรวจนับจำนวนการสวมหมวกกันน็อคในเด็กอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 3 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือนักเรียนอนุบาลจำนวน 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการใช้กล้องดิจิตอลในการตรวจนับจำนวนผู้สวมหมวกกันน็อค โดยเปรียบเทียบวิธีการตรวจนับด้วยนักวิจัย ว่าการใช้กล้องดิจิตอลจะมีผลต่อการสวมหมวกกันน็อคลดลงหรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่วิจัยสังเกตอยู่ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้วิจัยในการนับจำนวนการสวมหมวกกันน็อคให้สะดวกมากขึ้น ผลการวิจัยพบว่าการใช้กล้องดิจิตอลในการตรวจนับจำนวนผู้สวมหมวกกันน็อคไม่มีผลต่อการสวมหมวกกันน็อค เนื่องจากค่าที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนั้นข้อเสนอแนะในการวิจัยคือการใช้กล้องดิจิตอลในการตรวจนับการสวมหมวกกันน็อคให้ผลการตรวจนับไม่แตกต่างจากการใช้นักวิจัยในการตรวจนับ แต่ทำให้สะดวกสบายมากกว่าในกระบวนการเก็บข้อมูล ในขณะเดียวกันการตรวจนับโดยใช้นักวิจัยก็สะดวกมากกว่าในการที่ไม่ต้องตรวจนับผ่านคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-30