กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ศิราณี ศรีหาภาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • วิบูลย์ วัฒนนามกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • กัลยารัตน์ คาดสนิท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

คำสำคัญ:

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ, การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research and development) นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม (Participatory healthy public policy) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุจำนวน 48 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 54 คน ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุจำนวน 7 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 120 คน ระหว่างเดือนมกราคม– ธันวาคม พ.ศ.2560 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ประเด็น และแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi–square

ผลการศึกษาพบว่า 1) การก่อประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะ เป็นการเรียนรู้ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน และสะท้อนปัญหาการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 2) กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน อาศัยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ และ 3) การประเมินผลการพัฒนานโยบายสาธารณะการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เป็นการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะ ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ และทำให้ผู้สูงอายุได้รับบริการดูแลระยะยาวจากกองทุนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)

การพัฒนานโยบายสาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนและทำให้เกิดผลลัพธ์ของนโยบายด้านสุขภาพ

Author Biographies

ศิราณี ศรีหาภาค, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

วิบูลย์ วัฒนนามกุล, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

กัลยารัตน์ คาดสนิท, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านการสอน)

References

Sihapark S, Kuhirunyaratn P, Chen H. Severe Disability Among Elderly Community Dwellers in Rural Thailand: Prevalence and Associated Factors. Ageing International 2014;39(3):210-220. doi: 10.1007/s12126-013-9190-7.

วิชัย เอกพลากร, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, หทัยชนก พรรคเจริญ, วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า, กนิษฐา ไทยกล้า. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2. กรุงเทพฯ: เดอะ กราฟิโก ซิสเต็ม; 2553.

Srithamrongsawat S, Bundhamcharoen K, Sasat S, Odton P, Ratkjaroenkhajorn S. Projection of demand and expenditure for institutional long term care in Thailand. Bangkok: Health Insurance System Research Office; 2009.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2553.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2557.

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. รายงานการศึกษา โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. คู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2558.

กรมกิจการผู้สูงอายุ. สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2563 ตุลาคม 20]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/275

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระบบการดูแลระยะยาว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ปี 2560. ขอนแก่น: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น; 2560.

ศิราณี ศรีหาภาค, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คณิศร เต็งรัง. ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.

Rifkin SB, Muller F, Bichmann W. Primary health care: on measuring participation. Soc Sci Med 1998; 26(9): 931-40. doi: 10.1016/0277-9536(88)90413-3.

Bjãrås G, Haglund B, Rifkin SB. A new approach community participation assessment. Health Promot Int 1991; 6(3): 199-206. doi: 10.1093/heapro/6.3.199

รัชนี มิตกิตติ. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลชุมชน. วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(3): 26-36.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.). การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง. ใน วรรณวิมล ขวัญยาใจ และคณะ (บรรณาธิการ). รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 7. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); 2558. หน้า 252-4.

อำพล จินดาวัฒนะ. เหลียวหลังแลหน้า สู่สมัชชาสุขภาพ ทศวรรษที่ 2. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); 2555.

Kahssay HM, Oakley P, editors. Community involvement in health development: a review of the concept and practice. Geneva: World Health Organization; 1999.

World Health Organization. Community participation in local health sustainable development approaches and techniques. Geneva: World Health Organization; 2002.

เดชรัต สุขกำเนิด. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ: การวิเคราะห์ระบบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2544.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-26