คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

คำสำคัญ:

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ, กระบวนการตีพิมพ์บทความ, วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

บทคัดย่อ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับและกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

บรรณาธิการ

References

ทิพวรรณ สุขรวย. การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) [อินเตอร์เน็ต] 2557 [เข้าถึงเมื่อ 2563 สิงหาคม 5]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ams.cmu.ac.th/lib/administrator/paper/Vancouver%20citation3.pdf

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2020-08-06

ฉบับ

บท

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน