การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง

  • ศิราณี ศรีหาภาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • พิทยา ศรีเมือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
  • ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • สถาพร แถวจันทึก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • แสงดาว จันทร์ดา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  • วิภาพร สิทธิสาตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

คำสำคัญ:

สมรรถนะ, การบริหารจัดการ, ระบบสุขภาพอำเภอ

บทคัดย่อ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอสำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในวิทยาลัยทั้ง 39 แห่งในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีการสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Paired t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรการเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับนักวิชาการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบริบท ประกอบด้วย การเรียนรู้การเปลี่ยนภายในตนจากภายนอก การเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอภายใต้บริบทพื้นที่ และ การสะท้อนผลและถอดบทเรียนการเรียนรู้ 2) หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า สมรรถนะหลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมาคือ ด้านวิสัยทัศน์ ส่วนสมรรถนะเงาทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และพบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเงา หลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value <0.001 และ P value <0.01 ตามลำดับ) และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะหลักเกือบทุกด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value<0.001) ยกเว้นด้านการควบคุมตนเอง 3) จากการติดตามข้อมูลหลังการอบรม พบว่าอาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม-ราชชนก สามารถดำเนินบทบาทนักวิชาการให้กับศูนย์ประสานงานจัดการเรียนรู้และทีมเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 82.05 และขยายการพัฒนานักวิชาการของหน่วยงานด้วยตนเอง เกือบร้อยละ 41 ทำให้สถาบันพระบรมราชชนกมีนักวิชาการทั้งหมด จำนวน 154 คน ซึ่งครอบคลุมความต้องการของเครือข่ายบริการสุขภาพระบบอำเภอเกือบทุกเขตสุขภาพ และมีวิทยาลัยที่ดำเนินบทบาทเป็นศูนย์ประสานงานจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แห่ง ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ได้แก่ การลดการใช้สารเคมีในเกษตรกร การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 4) ทำให้เกิดการบูรณการโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอกับพันธกิจของวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม

กระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เป็นกระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนในสถาบันการศึกษาสู่การเรียนรู้โลกของระบบบริการสุขภาพ ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาและระบบสุขภาพ

Author Biographies

ศิราณี ศรีหาภาค, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

พิทยา ศรีเมือง, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

สถาพร แถวจันทึก, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

แสงดาว จันทร์ดา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

วิภาพร สิทธิสาตร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

References

ศิราณี ศรีหาภาค, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คณิศร เต็งรัง. ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.); 2556.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2557.

ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ. การเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้บริบทเป็นฐาน: ศูนย์ประสานงานจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. วารสารพยาบาลพระปกเกล้า 2559; 27(1):179–188.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545. นนทบุรี: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2545.

สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ ฉบับประเทศไทย. นนทบุรี: สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 2557.

เดชา แซ่หลี และคณะ. การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ ฉบับประเทศไทย. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2557.

ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ. เรียนรู้การสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ. ขอนแก่น: บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด; 2559.

ประเวศ วะสี. การปฏิวัติเงียบ: การปฏิรูประบบสุขภาพ. นนทบุรี: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ; 2546.

ยงยุทธ พงษ์สุภาพ. การจัดการเรียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ. สมุทรสาคร: APPA Printing Group; 2557.

ยงยุทธ พงษ์สุภาพ. กรอบแนวคิด หลักการ และแนวทางการจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context based learning: CBL): ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการปฐมภูมิในบริบทของระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ. กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน; 2552.

Stringer E. Action Research (2nd ed). California: Sage Publications; 1999.

ยงยุทธ พงษ์สุภาพ. แนวทางการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเวชปฏิบัติครอบครัวของแพทย์โดยใช้โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน (Family practice learning: FPL). กรุงเทพ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง; 2555.

Taylor EW. The Theory and Practice of Transformative Learning: A Critical Review. Columbus, Ohio 43210-1090. Information Series No. 374; 1998.

กฤษดา แสวงดี และคณะ. โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และข้อเสนอนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2558. นนทบุรี: สถาบันพระบรมราชชนก; 2558.

สถาบันพระบรมราชชนก. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. นนทบุรี: สถาบันพระบรมราชชนก. (เอกสารอัดสำเนา); 2559.

World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies. Geneva: WHO Press; 2010.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-19