ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

ผู้แต่ง

  • ทัตภณ พละไชย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
  • ปราโมทย์ ถ่างกระโทก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • ภราดร ยิ่งยวด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • วินัย ไตรนาทถวัลย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • อานนท์ สังขะพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คำสำคัญ:

ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, ผู้เข้าอบรม, หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ (Correlational descriptive study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานภาพและระดับการศึกษากับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 และรุ่น 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาระหว่างมกราคม และพฤษภาคม 2563 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยประยุกต์แนวคิดทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของ Trilling & Fadel เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (92.5%) อายุเฉลี่ยระหว่าง 41–50 ปี (61.67%) สถานภาพคู่ (85.0%) และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (73.33%) ในภาพรวมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง (gif.latex?\bar{x}=4.06, SD=0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูง (gif.latex?\bar{x}=4.45, SD=0.51) รองลงมาคือทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับสูง (gif.latex?\bar{x}=4.31, SD=0.62) และด้านทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำอยู่ในระดับสูง (gif.latex?\bar{x}=4.29, SD=0.49) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานนำเข้าในการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Author Biographies

ทัตภณ พละไชย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

อาจารย์

ภราดร ยิ่งยวด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

วินัย ไตรนาทถวัลย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อานนท์ สังขะพงษ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

อาจารย์

References

Oliver JS, Ambrose SM, Wynn SD. Using simulation innovation to facilitate learning nursing concepts: Medical and mental health. Journal of Nursing Education 2011;50: 120.

ชนุกร แก้วมณี. ทักษะศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2562;3:11-27.

Heidari MR, Norouzadeh R. Nursing students' perspectives on clinical education. Journal of advances in medical education and professionalism 2015; 3:39-43.

Toelke LD. The clinical nurse Instructor: best practices in orienting newly hired clinical faculty [master’s thesis]. Pullman, WA: Washington State University; 2012.

Boyd P, Lawley L. Becoming a lecturer in nurse education: The work-place learning of clinical experts as newcomers. Learning in Health and Social Care 2009;8:292-300. doi.org/10.1111/j.1473-6861.2009.00214.x

Trilling B, Fadel C. 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: John Wiley & Sons; 2009.

รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน. ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 2560;4:180-90.

วาสนา กีรติจำเริญ, เจษฎา กิตติสุนทร. การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big five learning. วารสารชุมชนนักวิจัย 2559;10:9-1.

มยุรีย์ ทิพย์ญาณ, วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนการกุศล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2563;10:255-67.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. สมรรถนะด้านการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว.คู่มือหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว. อุบลราชธานี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์; 2562

วิไลลักษณ์ แก้วกระจ่าง. การเพิ่มทักษะการเขียนด้วยชุดแบบฝึกโครงเรื่อง. สุพรรณบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี; 2557.

อักษราภัค หลักทอง. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ด้วยใจผ่านเจตคติต่อการเรียนกับลักษณะความใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองของเยาวชนในมหาวิทยาลัย. วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2563;8:22-45.

ณัฐญา หุ่นน้อย. ปัญหาและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานไทย:กรณีศึกษา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน). [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2561.

ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ. ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2560;3:141-58.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-01