ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
  • ธัญทิพย์ คลังชำนาญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี
  • ภรณี แก้วลี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (one group pre-test and post-test design) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผลของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 บนระบบ e-Learning แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนทาง e-Learning ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ paired t-test

 ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทาง e-Learning รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{X}=3.93 SD=0.71). ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรนำสื่อการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning ไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

Author Biographies

เดือนเพ็ญ บุญมาชู, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี

อาจารย์

ธัญทิพย์ คลังชำนาญ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี

อาจารย์

ภรณี แก้วลี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

อาจารย์

References

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว; 2553.

รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ, นฤมล ภานุเตชะ, พรวิไล คล้ายจันทร์. ผลของการเรียนแบบมีส่วนร่วมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. พยาบาลสาร 2553;37(4):141-52.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 2560 ต.ค. 18]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ubu.ac.th/web/nueducation/content/

วณิชา พึ่งชมพู, ศิริรัตน์ ปานอุทัย. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. พยาบาลสาร 2557;41(5): 11-25.

วารินทร์ บินโฮเซ็น, รัชนี นามจันทรา. การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2558; 8(4): 114–25.

สุสัณหา ยิ้มแย้ม, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, จันทรรัตน์ เจริญสันติ, อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา, ปิยะนุช ชูโต, นงลักษณ์ เฉลิมสุข. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. พยาบาลสาร 2558; 42 (ฉบับพิเศษ):129-40.

จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล. การซักประวัติและการตรวจร่างกายเด็ก. คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2554.

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด; 2556.

ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ และคณะ. ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555.

ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์. วารสารเกื้อการุณย์ 2557;21(1): 100-13.

สุธิศา ล่ามช้าง, สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ. ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร 2557;41(2):107-16.

อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, พัชรี แวงวรรณ, ชาลี ศรีพิทักษ์ชัย, อัญญา ปลดเปลื้อง, ทรงสุดา หมื่นไธสง. การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องหลักการและเทคนิคการทำแผลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2561;28(3):145-55.

กุสาวดี เมลืองนนท์, วิรัตน์ เมลืองนนท์, ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ, ประทินทิพย์ ปรุงชัยภูมิ, ปาลีรัตน์ แซ่ลี้. การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสื่อแนะนำการใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ. วารสาร พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 2557;8(1):81-94.

อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร์, สุวรรณี แสงอาทิตย์, วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก. การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง “อุทกเศียร (Hydrocephalus)” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2554;3(1): 91-103.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-06