บทบาทยาจีนหวงฉี (黄芪: Astragalus) ที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • ศญาดา ด่านไทยวัฒนา คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
  • ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
  • วันฉัตร โสฬส คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

คำสำคัญ:

ยาจีน, หวงฉี, การป้องกันโรค, การรักษาโรค, เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ระบาดรุนแรงไปทั่วโลก แพทย์จีนมียุทธศาสตร์การป้องกันโรคที่ดีเยี่ยม เพราะศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีแนวคิดที่เชื่อว่าการป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและ“เจิ้งชี่”พร่องเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค เนื่องจากแพทย์จีนเรามองโรคเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน ร่างกายและจิตใจจึงมีความสัมพันธ์กัน อารมณ์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค ผู้เขียนในฐานะแพทย์จีนคนหนึ่งอยากนำเสนอประเด็นการใช้ยาจีนในการป้องกันโรคในแง่ที่ยาจีนใช้ในการปรับสมดุลร่างกายและบำรุงลมปราณหรือ“เจิ้งชี่”ในร่างกาย เพื่อกรป้องกันและรักษาโรค โดยเฉพาะโรคระบาดอย่างโรคไวรัสโควิด-19

Author Biographies

ศญาดา ด่านไทยวัฒนา, คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์, คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา

อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

วันฉัตร โสฬส, คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

References

โกวิท คัมภีรภาพ. ยาจีน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี; 2551: 2-4.

โกวิท คัมภีรภาพ. ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี; 2552: 19-21.

Xuemin G,Yongyan W. Chinese Pharmacy. Beijing, China: Zhongguozhongyiyao; 2019.

Yunbo W, Yao Z, Cao M. Research Progress of Astragalus in Clinical Application 黄芪在临床应用中研究进展. World Latest Medicine Information 药物研究; 2016: 216-7.

Shidong T. Examples of Reusing Astragalus in Clinical Application 重用黄芪的临床举隅. Medical Information: 2011.

Hanfang L, Shaolin Z, Xiwfang Z. Experience of Clinical Application of Astragalus 黄芪临床应用体会. Jiangxi Traditional Chinese Medicine 江西中医药; 2009: 57-8.

Beijing Administration of Traditional Chinese Medicine. Beijing's Pneumonia Prevention and Treatment Plan for New Coronavirus Infection (Version2) 北京市新型冠状病毒感染的肺炎防治方案 (第二版) [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://zyj.beijing.gov.cn/sy/tzgg/202001/t20200130_1621630.html

Jiangxi Provincial Health Commission. Traditional Chinese Medicine Prevention and Treatment Plan for Pneumonia Caused by New Coronavirus Infection in Jiangxi Province (Trial) 江西省新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案 (试行) [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://hc.jiangxi.gov.cn/doc/2020/01/25/137657.shtml

Wei Q. Chinese Medicine Preventive Medicine for New Coronavirus: Hubei Releases Guidelines for Diagnosis and Treatment of New Corona Pneumonia 新冠病毒的中医预防药.湖北发布新冠肺炎诊疗指南 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: https://xw.qq.com/cmsid/20200123A0INVH00?f=newdc

Shandong Provincial Health Committee. Pneumonia Protection Against New Coronavirus Infection (Chinese Medicine Prevention Program) 新型冠状病毒感染的肺炎防护 (中医药预防方案 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://wsjkw.shandong.gov.cn/ztzl/rdzt/wzyz/yxts/202002/t20200204_2514803.html

Shanxi Provincial Health Commission. Notice of the Shaanxi Provincial Health Commission on Printing and Distributing the Chinese Medicine Prevention and Treatment Plan for Pneumonia Caused by New Coronavirus Infection 陕西省卫生健康委关于印发新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案的通知 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://sxwjw.shaanxi.gov.cn/art/2020/1/23/art_10_67378.html

Hainan Provincial People's Government Network · Hainan Province Issues Chinese Medicine Prevention and Treatment Plan for New Coronavirus Pneumonia 海南省发布新型冠状病毒感染肺炎中医药防治方案 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://www.hainan.gov.cn/hainan/5309/202002/fdea098b24fa4499bb9c1b1a46ebafc1.shtml

Henan Provincial Administration of Traditional Chinese Medicine. Henan Province Issued a Chinese Medicine Prevention Plan for Pneumonia Caused by New Coronavirus Infection 河南省发布新型冠状病毒感染的肺炎中医药预防方案 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://www.tcm.gov.cn/hydt/1700.htm

Guangdong Provincial Bureau of Traditional Chinese Medicine. Regarding the Issuance of the TCM Treatment Plan for Pneumonia Caused by the Novel Coronavirus Infection in Guangdong Province (Trial Version 1) 关于印发广东省新型冠状病毒感染的肺炎中医药治疗方案 (试行第一版) [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://szyyj.gd.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_2879085.html

Quzhou Traditional Chinese Medicine Hospital. Zhejiang Province New Coronary Pneumonia Chinese Medicine Prevention and Treatment Program Released 浙江省新冠肺炎中医药防治方案发布 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://www.qzszyy.com/home/info/10093

Hebei Provincial Health Commission. Regarding the Issuance of the Pneumonia Diagnosis and Treatment Plan for the New Coronavirus Infection in Hebei Province (Trial Version 2)关于印发河北省新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 (试行第二版) [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://www.hebwst.gov.cn/index.do?templet=content&id=396243&cid=43

Country Release. Chinese medicine prescriptions with an effective rate of over 90% have been screened out. Zhong Nanshan's team has issued a prescription for the prevention of new coronary pneumonia 已筛出有效率超 90%的中医药方剂 钟南山团队开出新冠肺炎预防处方 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: http://www.sohu.com/a/371355958_339812

Hubei Party Building Information Portal. Tongji Hospital released the latest version of Chinese medicine diagnosis, treatment and prevention plan for new coronary pneumonia 同济医院发布最新版新冠肺炎中医诊疗及预防方案 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 13]. Available from: http://www.hbdysh.cn/2020/0208/54807.shtml

Xuemin G. For professional use of Chinese medicine. Beijing, China: China Traditional Chinese Medicine Press; 2008:501-2.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-05