ส่วนนำของวารสาร

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ

 วารสารเล่มที่อยู่ในมือท่านฉบับนี้ เป็นฉบับขึ้นปีที่ 15 หลังจากที่วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ผ่านการประเมินและเข้าสู่ Thailand Citation Index (TCI) ฐาน 2 (TCI Tier 2) เมื่อเดือนมกราคม 2563 สำเร็จเป็นครั้งแรกนั้น วารสารฯ ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในการส่งบทความทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก วารสารฯ กำหนดจำนวนบทความที่จะตีพิมพ์ในแต่ละฉบับประมาณ 12 บทความ ซึ่งเป็นจำนวนที่วารสารฯ สามารถควบคุมคุณภาพของบทความ และรักษากระบวนการทำงานของเราให้รวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิชาการที่ส่งบทความมาตีพิมพ์กับวารสาร ว่าบทความของท่านจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ตรงกับเนื้อหาในบทความ คำแนะนำในการปรับปรุงบทความมีประโยชน์ในการปรับปรุงให้บทความมีคุณภาพยิ่งขึ้น และตรงกับเวลาที่ท่านต้องการใช้งาน (บทความที่เผยแพร่กว่าร้อยละ 90 เป็นบทความที่ผู้เขียนนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบการเลื่อนระดับ การอนุมัติจบการศึกษาในระดับต่างๆ หรือประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษา) ดังนั้น ความรวดเร็วในกระบวนการทำงาน เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของบทความ เราปรับระบบการทำงานเพื่อให้ผู้เขียนสามารถวางแผนการส่งบทความและทราบช่วงเวลาที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ได้ตรงกับความต้องการโดยสามารถติดต่อกับบรรณาธิการได้โดยตรง (DoctorSinsakchon@gmail.com) บทความที่ส่งเข้ามาในระบบ จะได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากบรรณาธิการว่าตรงประเด็น (Theme) ของวารสารหรือไม่ หากมีประเด็นใดที่ต้องปรับ/เพิ่ม บรรณาธิการจะติดต่อกับผู้เขียนให้ดำเนินการก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน การพัฒนาคุณภาพบทความที่ส่งมารับการพิจารณา วารสารฯ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังปรากฏนามในวารสารฯ เป็นผู้ประเมิน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อให้บทความมีความถูกต้องเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น การใช้งานในระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) นับว่ามีความสะดวกต่อผู้เขียน บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างมาก ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิสะท้อนว่าระบบ ThaiJO ใช้งานง่ายและทำให้กระบวนการประเมินบทความมีความสะดวก รวดเร็ว บทความที่ผ่านกระบวนการแก้ไข จะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ (ปัจจุบันวารสารฯ ใช้เวลาเฉลี่ย 61 วัน นับจากวันที่ได้รับบทความจนถึงวันที่บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์) และตีพิมพ์ออนไลน์บนเว็บไซต์วารสาร (https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/index) ภายใน 2 สัปดาห์ โดยไม่ต้องรอตีพิมพ์พร้อมวารสารที่เป็นรูปเล่ม (กำหนดออกเล่มวารสาร คือเดือน เม.ย. ส.ค. และ ธ.ค.) ช่วยให้บทความของผู้เขียนได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงนักวิชาการกลุ่มใหญ่ได้มากขึ้น นอกจากนี้ วารสารฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการออกรหัส DOI (Digital Object Identifier) ซึ่งเป็นเลขรหัสถาวรของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ให้กับบทความทุกบทความตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เพื่อความเป็นสากล และเป็นช่องทางในการเข้าถึงบทความฉบับเต็มอย่างถาวร ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นับเป็นการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพของวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 และรักษามาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องต่อไป

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2021-03-22

ฉบับ

บท

ส่วนนำของวารสาร