ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ชัยกฤต ยกพลชนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ญาณิฐา แพงประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • จารุพร ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

DOI:

https://doi.org/10.14456/rhpc9j.2021.30

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้, ความปลอดภัยในครัวเรือน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบ Cluster sampling จาก 25 อำเภอในจังหวันอุบลราชธานี ได้อำเภอม่วงสามสิบ และ Random sampling ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้แรงจูงใจในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ แรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ พฤติกรรมในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความตรงเชิงเนื้อหา และทดสอบความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการทดสอบไคสแควร์และสหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา อายุการสร้างบ้าน และการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ ไคสแควร์ เท่ากับ 6.958, 1.149 และ 6.045 ตามลำดับ การรับรู้การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.437 แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.340 และแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.280

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชัยกฤต ยกพลชนชัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์

ญาณิฐา แพงประโคน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์

จารุพร ดวงศรี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์

References

ปลอดภัย จันโภคา. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่ออัคคีภัยสำหรับอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศไทย. วารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย 2552;2(1):1-5.

กิจจา จิตรภิรมย์. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัคคีภัย. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 2557;14(1):1-17.

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ. 15 กฎเหล็กป้องกันอัคคีภัยฉลองปีใหม่ [อินเตอร์เน็ต]. มปป. [เข้าถึงเมื่อ 2564 มิถุนายน 1] เข้าถึงได้จาก: http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=249:15-&catid=51:-m---m-s&Itemid=202

กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. Fire safety for all [อินเตอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2564 มิถุนายน 3]. เข้าถึงได้จาก: http://measures.disaster.go.th/in.criteria-1.189/

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2564 มิถุนายน 3]. เข้าถึงได้จาก: https://www.disaster.go.th/th/news/perimeter_fence/94

สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา. ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการด้านอัคคีภัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 2559;6(3):351-8.

วิชิต มาลาเวช. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรในอาคาร กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช; 2559.

Karemaker M, ten Hoor GA, Hagen RR, van Schie C, Boersma K, Ruiter RA. Elderly about home fire safety: A qualitative study into home fire safety knowledge and behavior. Fire Safety Journal 2021;124:103391. doi: 10.1016/j.firesaf.2021.103391.

ภาคย์ เทพวัลย์. การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรม [วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม]. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; 2549.

สรภัค รัชตโสภณ. ศึกษาการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร. [การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2562.

สุภางค์ จันทวานิช. ทฤษฎีสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

Morgner C, Patel H. Understanding ethnicity and residential fires from the perspective of cultural values and practices: A case study of Leicester, United Kingdom. Fire Safety Journal 2021;125:103384. doi: 10.1016/j.firesaf.2021.103384.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-11

How to Cite

ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ., & ดวงศรี จ. (2021). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 15(38), 414–427. https://doi.org/10.14456/rhpc9j.2021.30

Most read articles by the same author(s)