ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 38

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

บทคัดย่อ

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ เป็นฉบับครบรอบปีที่ 15 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารมีพัฒนาการมาโดยลำดับ ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ ในปี 2550 จนถึงฉบับที่ 38 ในปัจจุบัน พัฒนาการที่เห็นเด่นชัด เป็นการเริ่มตีพิมพ์บทความวารสารในฐานข้อมูล Thai Journal Online ควบคู่ไปกับการตีพิมพ์วารสารในแบบรูปเล่ม ในปีต้นปี 2562 และวารสารได้รับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) ในฐานที่ 2 (Tier 2) ต้นปี 2563 ทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนช่วยให้บทความในวารสารมีคุณภาพ ทั้งบทความวิจัย (นิพนธ์ต้นฉบับ) และบทความวิชาการ (บทความทบทวน) โดยกระบวนการประเมินคุณภาพแบบปกปิดสองทาง (Double-blinded peer-review process) กองบรรณาธิการและทีมบริหารจัดการปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ ใช้เวลาสั้นลงในการประสานงานติดต่อ ช่วยให้ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่รับบทความ (Submission) จนถึงการพิจารณาตอบรับตีพิมพ์บทความในวารสาร (Acceptance acknowledgement) ใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน ในปี 2564 วารสารปรับรูปแบบการตีพิมพ์ออนไลน์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์หลังการตอบรับไม่เกิน 3 สัปดาห์ (บางบทความอาจใช้เวลานานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับภาระงานของบรรณาธิการและจำนวนบทความที่ได้รับการตอบรับในขณะนั้น) โดยไม่ต้องรอการตีพิมพ์ตามรอบในเดือนที่ออกวารสาร เริ่มต้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 วารสารเริ่มใช้ระบบผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 3 ท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความให้ดียิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฯ จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และมีคุณประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีแหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่กระชับและชัดเจน สามารถวางแผนการเผยแพร่ได้ตรงกับการใช้งาน ในปี 2565 เป็นต้นไป วารสารจะปรับเลขฉบับที่ (Volume) จากการนับต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับแรก มาเป็นการนับ 1-2-3 เป็นปีต่อไป ตามหลักสากล ดังนั้น วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 จะมีสามฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 65) ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 65) และฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 65) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารจะได้มีโอกาสได้รับใช้ทั้งผู้เขียนและผู้อ่านและหากมีข้อเสนอแนะ ติชมประการใด สามารถติดต่อบรรณาธิการได้โดยตรงทาง Email ที่ DoctorSinsakchon@gmail.com

ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (บรรณาธิการ)

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

บรรณาธิการ

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2021-10-10