ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนาม เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี

ผู้แต่ง

  • ศุภวิชย์ บุญดีสกุลโชค, พ.บ. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสระบุรี
  • ศรัณย์ วีรเมธาชัย, พ.บ. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสระบุรี
  • ธนกมณ ลีศรี, Ph.D. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทคัดย่อ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทั่วโลก (Pandemic) ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและปัญหาสุขภาพใจ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 สายพันธุ์ย่อยเดลต้า (Delta variant) ระบาด อัตราคนติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น และไม่พบการศึกษาความชุกของภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโควิด19 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยของภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนาม เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี เป็นการวิจัยภาพตัดขวางย้อนหลัง (Retrospective cross-sectional study) ในผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษา ณ โรงพยาบาลสนาม เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ได้ประเมินภาวะเครียด (ST-5) และภาวะซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q) นำข้อมูลจากฐานข้อมูลเวชระเบียน วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความชุก และวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดและภาวะซึมเศร้าโดย univariable และ multivariable logistic regression

ผลการศึกษา พบ ผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 263 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 165 ราย (ร้อยละ 62.75) อายุเฉลี่ย 41.94 ± 15.30 ปี มีความชุกภาวะเครียดร้อยละ 6.46 ความชุกภาวะซึมเศร้าร้อยละ 11.79 ไม่พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในผู้ป่วยโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโควิด 19 คือการได้ยา dexamethasone (OR 8.02, 95% CI 1.41-45.64, p value 0.019)

ผู้ป่วยโควิด 19 มีความชุกของภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้ามากกว่าช่วงเวลาปกติ ไม่พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าคือ การได้ยา dexamethasone

คำสำคัญ :  ผู้ป่วยโควิด 19, ภาวะเครียด, ภาวะซึมเศร้า, โรงพยาบาลสนาม, สระบุรี

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุภวิชย์ บุญดีสกุลโชค, พ.บ., กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสระบุรี

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ศรัณย์ วีรเมธาชัย, พ.บ., กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสระบุรี

นายแพทย์ชำนาญการ

ธนกมณ ลีศรี, Ph.D., สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

References

CDC, Science Brief: Evidence Used to Update the List of Underlying Medical Conditions Associated with Higher Risk for Severe COVID-19, [internet], [cited 2021 Oct 14]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/underlying-evidence-table.html

Centers for disease control and prevention. Basics of COVID-19 | CDC [Internet]. [cited 2021 Nov 27]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19/basics-covid-19.html

Dai, L.-L., Wang, X., Jiang, T.-C., Li, P.-F., Wang, Y., Wu, S.-J., Jia, L.-Q., Liu, M., An, L., & Cheng, Z. (2020). Anxiety and depressive symptoms among COVID-19 patients in Jianghan Fangcang Shelter Hospital in Wuhan, China. [internet], PLOS ONE, [cited 2021 Oct 30]. Available from: https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0238416.

วรินทิพย์ สว่างศรี, นันทยุทธ หะสิตะเวช, ชลธิชา แย้มมา, ณัฐปพน รัตนตรัย, ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์. ความชุกของการรับรู้ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคโควิด 19 เขตกรุงเทพมหานคร [Internet]. Journal of Mental Health of Thailand 2021;29(2):114-24. 2021 [cited 2021 Oct 29]. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/245881/169146

ศุภกิจ ศิริลักษณ์.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ข้อมูลการจำแนกตามสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังและการกลายพันธุ์ของเชื้อ [Internet]. [cited 2021 Oct 22]. Available from: https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1261

Twohig, K. A., Nyberg, T., Zaidi, A., Thelwall, S., Sinnathamby, M. A., Aliabadi, S., Seaman, S. R., Harris, R. J., Hope, R., Lopez-Bernal, J., Gallagher, E., Charlett, A., Angelis, D. De, Presanis, A. M., Dabrera, G., Koshy, C., Ash, A., Wise, E., Moore, N., Gunson, R. (2021). Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study. [Internet]. The Lancet Infectious Diseases [cited 2021 Oct 31]. Available from: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00475-8

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.),สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[Internet]. [cited 2021 Oct 27]; Available from: https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/151064.pdf

กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม. [cited 2021 Oct 26]; Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640111082302AM_Field Hospital GL_V_5_08012021.pdf

View of Rama Co-RADS: Categorical Assessment Scheme of Chest Radiographic Findings for Diagnosing Pneumonia in Patients With Confirmed COVID-19 [Internet]. [cited 2021 Oct 25]. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/251259/170946

Silpakit Orawan. Srithanya stress scale [Internet]. Journal of Mental Health of Thailand. 2008 [cited 2021 Oct 19]. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/1296/46513

กระทรวงสาธารณสุข ก. แนวทางการใช้เครื่องมือด้านสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน (คลินิกโรคเรือรัง) ฉบับปรับปรุง [Internet]. 2558 [cited 2021 Oct 19]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/ประชุม/20-21_11_61/C_1.pdf

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, นพพร ตันติรังสี, วรวรรณ จุฑา, อธิบ ตันอารีย์, ปทานนท์ ขวัญสนิท, และคณะ; กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 [Internet]. นนทบุรี; 2559 [cited 2021 Nov 20]. Available from: https://www.dmh.go.th/ebook/files/prevalence_of_M_disorder_MH_problems_TNMHS2013.pdf

ศูนย์ความรู้โรคซึมเศร้าไทย. วันอนามัยโลก 2560 : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้. [cited 2021 Dec 6]; Available from: https://www.thaidepression.com/www/who_depress/km_depress.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี. การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 (Covid-19) [Internet]. [cited 2022 Jan 20]. Available from: https://ssjsaraburi.moph.go.th/covid19/view-slide-status.php

Bazargan M, Smith J, Saqib M, Helmi H, Assari S. Associations between Polypharmacy, Self-Rated Health, and Depression in African American Older Adults; Mediators and Moderators. J Environ Res Public Heal [Internet]. 2019;16. Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/9/1574

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-28

Most read articles by the same author(s)