ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา

ผู้แต่ง

  • สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, วท.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อมรรัตน์ นธะสนธิ์, พย.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ปัจจัยทำนาย, การป้องกันมะเร็งปากมดลูก, สามีภรรยา, PRECEDE-PROCEED Framework

บทคัดย่อ

วิจัยเชิงพรรณนาแบบทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ และปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา โดยใช้ PRECEDE-PROCEED Framework เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างคือ สามีภรรยาจำนวน 210 คู่สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สหสัมพันธ์สเปียร์แมน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ ทัศนคติต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูก การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ และพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสามีภรรยาอยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ปัจจัยทำนายพบว่า กลุ่มสามี การสนับสนุนของครอบครัว การคุมกำเนิด อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิได้ร้อยละ 37.10 ในกลุ่มภรรยา การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนของครอบครัว มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ร้อยละ 17.70 ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงมีข้อเสนอต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งเสริมป้องกันมะเร็งปากมดลูกควรให้สามีมีส่วนร่วม และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้สุขศึกษาเรื่องเพศศึกษากับเยาวชนชายหญิง ข้อเสนอต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขคือพิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

Author Biographies

สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, วท.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์

อมรรัตน์ นธะสนธิ์, พย.ม., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

References

WHO. Cervical cancer [internet]. 2021 [cited 2021 April 1]. Available from: https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1

Ministry of Public Health. Public health statistics 2017 [internet]. 2017 [cited 2017 December 1]. Available from: http://bps.moph.go.th

American cancer society. About Cervical Cancer [internet]. 2020 [cited 2021 April 1]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/about.html.

Oh HY, Kim MK, Seo S, Lee DO, Chung YK, Lim MC, et al. Alcohol consumption and persistent infection of high-risk human papillomavirus. Epidemiol Infect. 2015; 143(7):1442-50.

Ruengkhachon I. Cervical Cancer. Bangkok: PA Living; 2018. (In Thai)

Small W Jr, Bacon MA, Bajaj A, Chuang LT, Fisher BJ, Harkenrider MM, et al. Cervical Cancer: A global health crisis. Cancer. 2017;123(13):2404-12.

WHO. Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical Cancer as a Public Health Problem [internet]. 2020 [cited 2021 April 1]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107.

Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. National Cancer Control Program (2561-2565 BE.). Nonthaburi: Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health; 2561. (in Thai)

Gynecology Treatment Committee. RTCOG Clinical Practice Guidelines Primary Prevention of Cervical Cancer [internet]. 2020 [cited 2021 April 1]. Available from: http://www.rtcog.or.th/home/wp-content/uploads/2020/11/GY-63-016-CPG-HPV-vaccination-17Oct20.pdf.

Juntasopeepun P, Suwan N, Phianmongkhol Y, Srisomboon J. Knowledge and risk behaviors of HPV infection and cervical cancer among female college students: Implications for sex education and health care policy. Thai Journal of Nursing Council. 2011;26(3):48-63. (in Thai)

Kuczkowska K, Jankowiak-Saida K, Wronkowaki Z. Knowledge about cervical cancer among Polish and Finnish female students. European Journal of Obstetrics & Gynecology Reproductive Biology. 2011;156:212-6.

Patel H, Jeve YB, Sherman SM, Moss EL. Knowledge of human papillomavirus and the human papillomavirus vaccine in European adolescents: A systematic review. Sex Transm Infect. 2016;92(6):474-9.

Topan A, Ozturk O, Eroglu H, Bahadir O, Harma M, Harma MI. Knowledge level of working and student nurses on cervical cancer and human papilloma virus vaccines. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(6):2515-9.

Nakrukamphonphatn S, Thiangtham W, Powwattana A, Nunthamongklchai S. Predictors of the husbands’ behaviour in cervical cancer primary prevention for their wives. Poster presented at: The 13thPh conference. 2011 April 28-29; Bangkok, Thailand: 184-92. (in Thai)

Rajiah K, Maharajan MK, Fang Num KS, How Koh RC. Knowledge about human papillomavirus and cervical cancer: Predictors of HPV vaccination among dental students. Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(6):1573-9.

Adewumi K, Oketch SY, Choi Y, Huchko MJ. Female perspectives on male involvement in a human-papillomavirus-based cervical cancer-screening program in western Kenya. BMC Woman’s Health. 2019;19:107.

Green LW, Kreuter MW. Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach. 2nd ed. Palo Alto: Mayfield; 1991.

Srisatidnarakul B. Effect size, Power Analysis, Optimal Sample Size Calculations Using G*power Software. Bangkok: Chula printing; 2020.

Donati S, Giambi C, Declich S, Salmaso S, Filia A, Ciofi degli Atti ML, et al. Knowledge, attitude and practice in primary and secondary cervical cancer prevention among young adult Italian women. Vaccine. 2012;30(12):2075-82.

Nakrukamphonphatn S, Suwannakoot N, Natason A. Primary prevention behavior for cervical cancer among husbands. Regional Health Promotion Center 9 Journal. 2021;15(38):484-96.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-29