การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) : แนวทางการให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้แต่ง

  • สุปิยา วิริไฟ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, คณะพยาบาลศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก
  • พิมลดา ลัดดางาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, คณะพยาบาลศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

การแยกกักตัวที่บ้าน, โรคโควิด, ผู้ติดเชื้อ

บทคัดย่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ไม่ครอบคลุม การแยกกักตัวที่บ้านจึงถูกนำมาใช้ในผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงโดยมีบุคคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลและติดตามอาการ บุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะดูแลและให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อในช่วงที่มีการกักตัวที่บ้าน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการให้คำแนะนำผู้เชื้อโควิด-19 ระหว่างแยกกักตัวที่บ้าน แนวทางการให้คำแนะนำประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญคือ การให้ข้อมูลการดำเนินการของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการทางการแพทย์ต่อผู้ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและประเมินอาการผิดปกติ และการจำหน่ายผู้ติดเชื้อจากระบบการกักตัว บุคคลาการทางการแพทย์สามารถใช้การให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นแนวทางในการดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะกักตัวที่บ้าน

Author Biographies

สุปิยา วิริไฟ, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, คณะพยาบาลศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์

พิมลดา ลัดดางาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, คณะพยาบาลศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์

References

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การจัดบริการ Home Isolation [อินเตอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 2565 มีนาคม 9]. เข้าถึงได้จาก: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/

Content_File/Covid_Health/Attach/25650105180407PM_80%E0%B8%9B%E0%B8%B5HomeIso.pdf

Bhardwaj P, Joshi NK, Gupta MK, Goel AD, Saurabh S, Charan J, Rajpurohit P, Ola S, Singh P, Bisht S, Bishnoi NR, Manda B, Singh K, Misra S. Analysis of Facility and Home Isolation Strategies in COVID 19 Pandemic: Evidences from Jodhpur, India. Infect Drug Resist. 2021 Jun 15;14:2233-2239. doi: 10.2147/IDR.S309909. Erratum in: Infect Drug Resist. 2021 Jul 02;14:2555. PMID: 34163188; PMCID: PMC8214523.

Ju Y, Chen W, Liu J, Yang A, Shu K, Zhou Y, Wang M, Huang M, Liao M, Liu J, Liu B, Zhang Y. Effects of centralized isolation vs. home isolation on psychological distress in patients with COVID-19. J Psychosom Res. 2021 Apr;143:110365. doi: 10.1016/j.jpsychores.2021.110365. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33581399; PMCID: PMC7816602.

Amatori S, Donati Zeppa S, Preti A, Gervasi M, Gobbi E, Ferrini F, Rocchi MBL, Baldari C, Perroni F, Piccoli G, Stocchi V, Sestili P, Sisti D. Dietary Habits and Psychological States during COVID-19 Home Isolation in Italian College Students: The Role of Physical Exercise. Nutrients. 2020 Nov 28;12(12):3660. doi: 10.3390/nu12123660. PMID: 33260711; PMCID: PMC7759990.

Hwang TJ, Rabheru K, Peisah C, Reichman W, Ikeda M. Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. Int Psychogeriatr. 2020 Oct;32(10):1217-1220. doi: 10.1017/S1041610220000988. Epub 2020 May 26. PMID: 32450943; PMCID: PMC7306546.

Liu K, Chen Y, Lin R, Han K. Clinical features of COVID-19 in elderly patients: A comparison with young and middle-aged patients. J Infect. 2020 Jun;80(6):e14-e18. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.005. Epub 2020 Mar 27. PMID: 32171866; PMCID: PMC7102640.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) [อินเตอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2565 มีนาคม 11]. เข้าถึงได้จาก: https://www.thaihealth.or.th/contact/getfile_books.php?e_id=735

อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล, วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล. บริโภคอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2563;7(1):66-76.

WHO. Food and nutrition tips during self-quarantine [internet]. 2021 [cited 2022 Mar 12] Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine

Hurley WL, Theil PK. Perspectives on immunoglobulins in colostrum and milk. Nutrients. 2011 Apr;3(4):442-74. doi: 10.3390/nu3040442. Epub 2011 Apr 14. PMID: 22254105; PMCID: PMC3257684.

Alagawany M, Attia YA, Farag MR, Elnesr SS, Nagadi SA, Shafi ME, Khafaga AF, Ohran H, Alaqil AA, Abd El-Hack ME. The Strategy of Boosting the Immune System Under the COVID-19 Pandemic. Front Vet Sci. 2021 Jan 8;7:570748. doi: 10.3389/fvets.2020.570748. PMID: 33490124; PMCID: PMC7820179.

Aman F, Masood S. How Nutrition can help to fight against COVID-19 Pandemic. Pak J Med Sci. 2020 May;36(COVID19-S4):S121-S123. doi: 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2776. PMID: 32582329; PMCID: PMC7306972.

Mozaffarian D. Dietary and Policy Priorities for Cardiovascular Disease, Diabetes, and Obesity: A Comprehensive Review. Circulation. 2016 Jan 12;133(2):187-225. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018585. PMID: 26746178; PMCID: PMC4814348.

Zhang X, Chen B, Jia P, Han J. Locked on salt? Excessive consumption of high-sodium foods during COVID-19 presents an underappreciated public health risk: a review. Environ Chem Lett. 2021;19(5):3583-3595. doi: 10.1007/s10311-021-01257-0. Epub 2021 Jun 1. PMID: 34093102; PMCID: PMC8167309.

Hostalek U. Global epidemiology of prediabetes - present and future perspectives. Clin Diabetes Endocrinol. 2019 May 9;5:5. doi: 10.1186/s40842-019-0080-0. PMID: 31086677; PMCID: PMC6507173.

Lassen MCH, Skaarup KG, Sengeløv M, Iversen K, Ulrik CS, Jensen JUS, Biering-Sørensen T. Alcohol Consumption and the Risk of Acute Respiratory Distress Syndrome in COVID-19. Ann Am Thorac Soc. 2021 Jun;18(6):1074-1076. doi: 10.1513/AnnalsATS.202008-988RL. PMID: 33315543; PMCID: PMC8456730.

Boule LA. Kovacs EJ. Alcohol, aging, and innate immunity. Journal of Leukocyte Biology. 2017 Jul;102(1):41-55. doi: 10.1189/jlb.4RU1016-450R.

Boule LA, Kovacs EJ. Alcohol, aging, and innate immunity. J Leukoc Biol. 2017 Jul;102(1):41-55. doi: 10.1189/jlb.4RU1016-450R. Epub 2017 May 18. PMID: 28522597; PMCID: PMC6608055.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย” [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2565 มีนาคม 12]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dmh-elibrary.org/items/show/318#?c=&m=&s=&cv=

Unal M, Irez T. Covid-19 Disease, Self-Isolation and Physical Inactivity. Int. J. Sports Med. 2021;7:184. doi.org/10.23937/2469-5718/1510184.

พรรณี ลีลาวัฒนชัย และธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์. Favipiravir สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 2564;31(2):141-57.

ยุคล จันทเลิศ. Favipiravir. วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 2564;38(2):232-6.

Kaur RJ, Charan J, Dutta S, Sharma P, Bhardwaj P, Sharma P, Lugova H, Krishnapillai A, Islam S, Haque M, Misra S. Favipiravir Use in COVID-19: Analysis of Suspected Adverse Drug Events Reported in the WHO Database. Infect Drug Resist. 2020 Dec 14;13:4427-4438. doi: 10.2147/IDR.S287934. PMID: 33364790; PMCID: PMC7751706.

Pilkington V, Pepperrell T, Hill A. A review of the safety of favipiravir - a potential treatment in the COVID-19 pandemic? J Virus Erad. 2020 Apr 30;6(2):45-51. doi: 10.1016/S2055-6640(20)30016-9. PMID: 32405421; PMCID: PMC7331506.

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2. สมุทรปราการ: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2564.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-26