Leadership Development of Older Persons in Community Health Promotion

Main Article Content

Winthanyou Bunthan
Khanitta Nuntaboot
Wanapa Sritanyarat

Abstract

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณาแบบวิพากษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะผู้นำ จำนวน 89 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ด้วยวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาของข้อมูล การวิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ตามช่วงเวลา และการวิเคราะห์แบบเมทริกซ์ ผลการวิจัยสะท้อนถึงลักษณะภาวะผู้นำผู้สูงอายุ 7 คุณลักษณะ ได้แก่ มีความกล้า เป็นผู้รู้ ใจกว้าง รักการพัฒนา มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว และทำงานเป็นทีม มีกระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำ 2 กระบวนการ คือ 1) ผู้สูงอายุพัฒนาด้วยตัวเอง โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 ศีล 5 และคำสอนของรัชกาลที่ 9 ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนพัฒนาเป็นภาวะผู้นำ 2) ผู้อื่นช่วยพัฒนา เป็นการได้รับการสั่งสอนจากบรรพบุรุษ และมีการสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ภาวะผู้นำของผู้สูงอายุก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งที่ผู้สูงอายุสร้างขึ้นเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นด้วย 3 วิธีการ ได้แก่ 1) วัจนภาษา ชักชวน แนะนำ สั่งสอน ให้คำปรึกษา และถ่ายทอด 2) อวัจนภาษา ที่ผู้สูงอายุทำตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น และ 3) การสร้างระบบการทำงาน ให้ง่ายต่อการทำงาน ก่อเกิดผลลัพธ์ขึ้นกับตัวของผู้สูงอายุ ครอบครัว และสมาชิกชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง โดยมีปัจจัยเงื่อนไขในการขับเคลื่อน 3 ปัจจัย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และสภาวัฒนธรรมตำบล ที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำและก่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน องค์ความรู้จากการศึกษานี้ให้ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นและใช้ภาวะผู้นำของตนเองในการเป็นแกนนำสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เสมือนหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างวาทกรรมใหม่จากการมองผู้สูงอายุเป็น “ภาระ” ไปสู่ผู้ที่มี “พลัง” ในการสร้างสรรค์สังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Bunthan W, Nuntaboot K, Sritanyarat W. Leadership Development of Older Persons in Community Health Promotion. Rama Nurs J [Internet]. 2018 Oct. 3 [cited 2022 Oct. 7];24(2):178-95. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/103120
Section
บทความวิจัย

References

1. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Situation of the Thai elderly 2014. Bangkok:
TGRDI; 2015. (in Thai)

2. Miller CA. Nursing for wellness in older adults. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &
Wilkins; 2015.

3. National Board of the Elderly, Ministry of Social Development and Human Security. The National Elderly
Plan No.2 (2002-2021), 1st revised edition. Bangkok:Teppenwanich; 2010. (in Thai)

4. Chaidachatorn S, Thipsungnoen T, Kaewprom K. Mental health status among the elder persons in Nakhon
Ratchasima Province. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima. 2017;21(1):31-
40. (in Thai)

5. Yodpet S, Sombat L, Salabol N, Sakdaporn T. Operation and activities of elderly clubs. Bangkok: J Print 2 ; 2555.
(in Thai)

6. Viwatpanich K. Situation and direction of research-thesis in elder club in Thailand. Thammasart Medical Journal.
2555;12(2):331-7. (in Thai)

7. Udplong A, Rojkureesateian K, Vong-Ek P. Factors driving the elderly club’s activities: a case study of Ban
Mae La Mao elderly club, Pha Worsubdistrict, Mae Sot district, Tak province. Journal of Public Health.
2013;43(1):68-79. (in Thai)

8. Nuntaboot K. Community health system the collaborative process of 3 major systems in the community. Nonthaburi:
The Graphic Go Systems; 2010. (in Thai)

9. World Health Organization. Milestones in Health promotion statements from global conferences; 2009
[cited 2016 Dec 1]. Available from: http://www.who.int/ healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_
05022010.pdf

10. Maneerat P,Tuntirathanawong K, Pechmanee S. The efficacy of elderly leaders on health promotion among
ageing: a case study of Tairomboon elderly’s society, Bansong sub-district,Weangsra district, Suratthani
province. Journal of Graduate School, Pitchayatat. 2015;10(1):55-66. (in Thai)

11. Morse JM. Qualitative health research creative a new discipline. California: Left Coast; 2012.

12. Nuntaboot K. Development of network cooperative center and older care learining management. Khon Kaen:
Community Health System Research and Development Center, Faculty of Nursing, Khon Kaen University; 2017.
(in Thai)

13. Schreier M. Qualitative content analysis in practice. London: Sage; 2012.

14. Polit DF, Beck CT. Nursing research: principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott & Wilkins; 2004.

15. Guba EG, Lincoln YS. Naturalistic inquiry. Newbury Park,CA.: SAGE; 1985.

16. Department of Older Persons. Knowledge about self-care and potential development of older persons inventory as
occupation and work aspect. Bangkok: The Agriculture Co-operative Federation of Thailand Press; 2013.
(in Thai)

17. Northouse PG. Leadership: theory and practice. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE; 2013.

18. Gopee N, Galloway J. Leadership & management in healthcare. 2nd ed. Los Angeles, CA: SAGE; 2014.

19. Porter-O’Grady T, Malloch K. Quantum leadership:building better partnerships for sustainable health. 4th ed.
Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning; 2015.

20. Banloa Sub-district Minicipal. Elderly care system learning program. Prayao: Health and Environment
Division, Banloa Sub-district Minicipal. (in Thai)

21. Benjaponpitak A. Languange communication and apply in daily life. Nontaburi: Sukhothai Thammathirat Open
University Press; 2016. (in Thai)

22. Torugsa S. Application of management principles for developing work continuous and sustainable. 3rd ed.
Bangkok: Health Administration Department, Faculty of Public Health, Mahidol University; 2016. (in Thai)

23. Miller CA. Nursing for wellness in older adults. 6thed.Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &
Wilkins; 2015.

24. Taweesit S, BoonyamanondS. Value of the elderly from the eyes of Thai society. Bangkok: Duan Tula Press; 2010.
(in Thai)