Self-Care Behaviors in Older Persons with Upper Respiratory Tract Infection

Main Article Content

Duangtida Shangyom
Mukda Detprapon
Porntip Malathum

Abstract

บทคัดย่อ:


การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนทั้งด้านการไม่ใช้ยาและด้านการใช้ยา โดยใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่เข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 105 ราย ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งด้านการไม่ใช้ยาและด้านการใช้ยาด้วยรูปแบบและวิธีที่หลากหลายผสมผสานกัน รวมทั้งมีการแสวงหาความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สุขภาพและแหล่งบริการสุขภาพ ตลอดจนมีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 90) มีพฤติกรรมการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน ส่วนใหญ่มีการใช้ยาด้วยตนเองก่อนมาพบแพทย์ ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นยาที่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ ส่วนใหญ่แสวงหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ยาจากหลายแหล่ง ในขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 10) ไม่สามารถประเมินความรุนแรงของอาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์ พฤติกรรมส่วนน้อย ได้แก่ ซื้อยาใช้เองโดยไม่มีเภสัชกรแนะนำ เพิ่ม ลดหรือหยุดยาปฏิชีวนะหรือยาต้านไวรัสเอง ส่วนพฤติกรรมด้านการป้องกันพบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2/3 ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นประจำทุกปี ส่วนที่เหลือประมาณ 1/3 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และมีบางรายที่ได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบด้วย ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการใช้ยาบางประการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ปัญหาเชื้อดื้อยา การใช้ยาซ้ำซ้อน ปฏิกิริยาระหว่างยา และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้น ข้อมูลจากผลการวิจัยนี้ควรนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันและการจัดการอาการของผู้สูงอายุเมื่อมีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่เหมาะสม


 


คำสำคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้สูงอายุ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน พฤติกรรมการไม่ใช้ยา


 พฤติกรรมการใช้ยา


 


Self-Care Behaviors in Older Persons with Upper Respiratory Tract Infection


Abstract:


The purpose of this descriptive study was to explore self-care behaviors in older persons with  upper respiratory tract infection. Orem's self-care theory was used to guide the study. The sample        consisted of 105 persons with at least 60 years old who had been diagnosed by a physician as upper      respiratory tract infection and were recruited by purposive sampling from an outpatient department of a secondary hospital in Bangkok. The data were collected from October to November, 2017. Semi-structured interviews were used to collect the data, which were analyzed using descriptive statistics. The results revealed that the sample performed both non-pharmacological and pharmacological self-care     behaviors, which were various and combined with several methods. They also sought help from health care services and health care providers, as well as performed behaviors to prevent the spread of infection to others. Almost all of the sample (90%) had polypharmacy behaviors; most of them had self-medication before seeing the doctor by which a half of the medications had no prescriptions; two-thirds sought help about medications from multiple sources, while 10% of the sample were unable to assess their severity of the symptoms or to make a decision whether they should see a doctor. On the other hand, the minority bought medications without pharmacist guides, and adjusted or stopped antibiotics by themselves. For preventive behaviors, approximately, two-thirds of the sample did not receive vaccination yearly, while one-third received influenza vaccine, and a few received pneumococcal vaccine. The results of this study point out that some self-medication behaviors of older persons may cause a high risk of complications of the disease, drug resistance, duplicate medication, drug interaction, and adverse drug reactions. Thus, this basic knowledge from this study should be used to develop interventions for promotion of appropriate self-care behaviors in prevention and management of symptoms of older persons with upper respiratory tract infection.


 


Keywords: Self-care behaviors, Older persons, Upper respiratory tract infection,


  Non-pharmacological self-care behaviors, Pharmacological self-care behaviors


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Shangyom D, Detprapon M, Malathum P. Self-Care Behaviors in Older Persons with Upper Respiratory Tract Infection. Rama Nurs J [Internet]. 2019 Jan. 7 [cited 2022 Dec. 8];24(3):345-60. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/143432
Section
บทความวิจัย

References

1. Mossad SB. Upper respiratory tract infections; 2013 [cited 2016 July 6]. Available from http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/infectious-disease/upper-respiratory-tract-infection/

2. Geffen L. Common upper respiratory tract problems in the elderly-a guide to clinical diagnosis and prudent prescription. S Afr Fam Pract. 2006;48(5):20-3.

3. Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, Brammer L, Cox N, Anderson LJ, et al. Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA. 2003;289(2):179-86.

4. Vos T, Barber RM, Bell B, Bertozzi-Villa A, Biryukov S, Bolliger I, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the global burden of disease study 2013. Lancet Infect Dis. 2015;386(9995):743-800.

5. Ursic, T., Miksic, N. G., Lusa, L., Strle, F., & Petrovec, M. Viral respiratory infections in a nursing home: a six-month prospective study. BMC Infect Dis. 2016;16(1):1-9.

6. Masse S, Capai L, Falchi A. Epidemiology of respiratory pathogens among elderly nursing home residents with acute respiratory infections in Corsica, France, 2013–2017. Biomed Res Int. 2017;2017(1):1-7.

7. Bureau of Epidemiology Department of Disease Control. Annual epidemiological surveillance report 2012; 2012 [cited 2016 May 9]. Available from http://www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2012/ (in Thai)

8. Division of Academic and Planning, Sirindhorn Hospital. Annual report 2016. Bangkok: Sirindhorn Hospital; 2016. (in Thai)

9. Sharma G, Goodwin J. Effect of aging on respiratory system physiology and immunology. Clin Interv Aging. 2006;1(3):253–60.

10. Malathum K, Malathum P, Singhanata S. Infections in older persons. Rama Nurse J. 2007;13(3):272-87. (in Thai)

11. Tantisiriwat W. Infection in the elderly. JMHS. 2008;15(2):45-57. (in Thai)

12. Rattanamongkolkul J. Symptom experiences and management strategies in older adults with common cold or influenza [thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2003. (in Thai)

13. Kostka T, Praczko K. Interrelationship between physical activity, symptomatology of upper respiratory tract infections, and depression in elderly people. Gerontology. 2007;53(4):187-93.

14. British Columbia Health Files. Self-care during an influenza pandemic. Pandemic Influenza Series. 2006;250(94):62-9.

15. Ibrahim HK, Elkady HM. Self-care practices of common cold and influenza among the elderly in Alexandria, Egypt. Int J Sci Res (Ahmedabad). 2016;5(3):881-87.

16. Organization WH. Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication. 2000;2000(1):1-31.

17. Assantachai P. Health problems most common in the elderly and prevention. 4thed. Bangkok: Union Creek; 2013. (in Thai)

18. Nahas R, Balla A. Complementary and alternative medicine for prevention and treatment of the common cold. Can Fam Physician. 2011;57(1):31-6.

19. Palabun S. Symptom experiences and management strategies in adults with common cold or influenza [thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2003. (in Thai)

20. Coetzer R. Colds and flu medication in the elderly. S Afr Pharm J. 2012;79(5):35-7.

21. Sandberg JC, Grzywacz JG, Suerken CK, Altizer KP, Quandt SA, Nguyen HT, et al. Older adults’ use of care strategies in response to general and upper respiratory symptoms. J Appl Gerontol. 2015;34(3):41-61.

22. Arcury TA, Grzywacz JG, Neiberg RH, Lang W, Nguyen H, Altizer K, et al. Older adults’ self-management of daily symptoms: complementary therapies, self-care, and medical care. J Aging Health. 2012;24(4):569-97.

23. Parisius, L. M., Stock-Schroer, B., Berger, S., Hermann, K., & Joos, S. Use of home remedies: a cross-sectional survey of patients in Germany. BMC Fam Pract. 2014;15 (1):1-8.

24. Hurwicz M-L, Rose M. Older adults’ explanatory models of colds and flu. Health. 2015;7(9):1183-95.

25. Thielmann A, Gerasimovska-Kitanovska B, Buczkowski K, Koskela TH, Mevsim V, Czachowski S, et al. Self-care for common colds by primary care patients: a European multicenter survey on the prevalence and patterns of practices-The COCO study. J Evid Based Complementary Altern Med. 2016;2016(1):1-9.

26. Al-Haddad MS, Abdallah QM, Alhamyani AH, Althomali AJ, Alshakhshir SM. General public knowledge and practices about the common cold. J Taibah Univ Sci. 2016;11(2):104-9.

27. Orem D. Nursing: concept of practice. 6thed. St Louis: CV Mosby; 2001.

28. Hanucharurnkul S. Nursing: science of practice. 6thed.Bangkok: VJ Printing; 2001. (in Thai)

29. Brooke P, Bullock R. Validation of a 6 item cognitive impairment test with a view to primary care usage. Int J Geriatr Psychiatry. 1999;14(11):936-40.

30. Yamane T. Statistics: an introductory analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row; 1973.

31. National Statistical Office Ministry of Information and Communication Technology. The 2014 servey of the older persons in thailand; 2014 [cited 2018 July 1]. Available from http://www.dop.go.th/th/know/1/48 (in Thai)

32. Janssens J-P, Krause K-H. Pneumonia in the very old. Lancet Infect Dis. 2004;4(2):112-24.

33. Doyle WJ, Alper CM. Use of diagnostic algorithms and new technologies to study the incidence and prevalence of viral upper respiratory tract infections and their complications in high risk populations. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2007;7(1):11-6.

34. Weinberger B. Vaccines for the elderly: current use and future challenges. Immun Ageing. 2018;15(1):1-8.

35. Aguado MT, Barratt J, Beard JR, Blomberg BB, Chen WH, Hickling J, et al. Report on WHO meeting on immunization in older adults: Geneva, Switzerland, 22–23 March 2017. Vaccine. 2018;36(7):921-31.