การเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในทีมสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี

Main Article Content

ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์
ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์
กำธร มาลาธรรม

Abstract

บทคัดย่อ

วัณโรคมีสาเหตุจากเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซีส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ก่อปัญหา ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วย วัณโรคที่นอนรักษาในโรงพยาบาล การปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การใช้อุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากร รวมทั้งการแยกผู้ป่วยและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม บทความนี้ได้ ทบทวนเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การคัดกรองวัณโรคในบุคลากร ทีมสุขภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 โดยการทดสอบทูเบอร์คูลิน ที่ผิวหนัง จำนวน 1,861 ราย พบว่ามีผลบวกร้อยละ 68.08 และอัตราอุบัติการณ์การเปลี่ยนแปลง ผลทดสอบจากลบเป็นบวก ในปี พ.ศ. 2549 พบ 14.0 ต่อ 100 รายต่อปี และลดลงเหลือ 6.1 ในปี พ.ศ. 2552 และพบบุคลากรเป็นวัณโรค 9 ราย (ร้อยละ 0.5) ดังนั้นโรงพยาบาลควรให้ ความสำคัญในการเฝ้าระวังวัณโรคในบุคลากร มาตรการในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและการป้องกัน วัณโรคในบุคลากรซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและการเจ็บป่วยของ บุคลากรทีมสุขภาพ

คำสำคัญ: วัณโรค การเฝ้าระวังวัณโรค บุคลากรทีมสุขภาพ

 

Abstract

Tuberculosis, caused by Mycobacterium tuberculosis, is an infectious disease affecting people around the globe including Thailand. Factors that influence tuberculosis transmission in the hospital setting include the number of patients with tuberculosis admitted to the hospital, the use of protected equipment for healthcare workers, patient isolation, and environmental control. This article is a review of measures to prevent tuberculosis transmission and describe the tuberculosis screening program (tuberculin skin test) in 1,861 healthcare workers at Ramathibodi Hospital from 2005 to 2009. The results showed positive skin tests in approximately 68%. The incidence rate of the conversion from the negative to positive test in 2006 decreased from 14.0/100 person-years to 6.1/100 person-years in 2009. Nine healthcare workers had tuberculosis infection (0.5%). Every hospital setting thus needs to be alert of surveillance, early screening, and prevention in tuberculosis which might help decreasing tuberculosis transmission and the number of healthcare workers infected with tuberculosis.

Keywords: Tuberculosis, Tuberculosis surveillance, Healthcare workers

Article Details

How to Cite
1.
อภิวาณิชย์ ศ, มัณฑจิตร์ ถ, มาลาธรรม ก. การเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในทีมสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี. Nurs Res Inno J [Internet]. 2013 Jun. 5 [cited 2024 May 20];18(3):273-86. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/8881
Section
บทความวิชาการ