ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

Main Article Content

จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์
สุปาณี เสนาดิสัย

Abstract

บทคัดย่อ

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำระบบพยาบาล เจ้าของไข้มาใช้ในการมอบหมายงานในแต่ละหอผู้ป่วย โดยเชื่อว่าระบบนี้จะทำให้เกิดการดูแลผู้ ป่วยแบบองค์รวมและช่วยพัฒนาศักยภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิก เริ่มมีการใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2542 ในหอผู้ป่วยนำร่อง 4 หอผู้ป่วย ของ 3 งานการพยาบาล คือ หอผู้ป่วยวิกฤต 2 หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยสามัญ 1 หอผู้ป่วย และหอผู้ป่วยพิเศษ 1 หอผู้ป่วย มีการขยายผลไปยัง หอผู้ป่วยต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด 33 หอผู้ป่วย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551ได้ใช้กิจกรรมการเยี่ยมตรวจทุกหอผู้ป่วยที่ใช้ระบบพยาบาล เจ้าของไข้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมแก้ไขปัญหาที่พบ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบพยาบาล เจ้าของไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดีให้ยั่งยืน จากการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จึงมีหอผู้ป่วยที่มีลักษณะแตกต่างกัน การมอบหมายงานที่ใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้มี 3 แบบ คือ การมอบหมายงานตามหลักการระบบพยาบาลเจ้าของไข้ (primary nursing true model) การมอบหมายงานโดยดัดแปลงจากหลักการ (adaptation primary nursing true model) และการมอบหมายงานแบบทีมเจ้าของไข้ (primary nursing team model) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความคล่องตัวและลดความสับสนในการรับผู้ป่วยเป็นเจ้าของไข้ การที่นำระบบพยาบาลเจ้าของ ไข้มาใช้ทำให้มีการพัฒนารูปแบบใบมอบหมายงานตามแนวคิดระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรง พยาบาลรามาธิบดี

คำสำคัญ: ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ รูปแบบการมอบหมายงาน

 

Abstract

Department of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital realizes that the primary nursing system is a holistic model of care delivery and able to strengthen potential of nurses in clinical setting. In 1999, the primary nursing system was established and tested in a pilot project at two critical care units, one general and one private ward. Presently, the primary nursing system has been disseminated to 33 wards in the hospital. Since 2008, the primary nursing round has started in order to share experiences and solve problems. This activity is aimed to maintain and strengthen the primary nursing system in Ramathibodi Hospital. However, as a tertiary care hospital, wards have different characteristics. Thus, the primary nursing model was designed into three types: the primary nursing true model, adaptation primary nursing true model, and primary nursing team model to suit their context. The implementation of the primary nursing model results in developing the daily assignment sheets as presented in this article.

Keywords: Primary nursing system, Assignment model

Article Details

How to Cite
1.
วงศ์วิวัฒน์ จ, เสนาดิสัย ส. ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี. Nurs Res Inno J [Internet]. 2013 Jun. 10 [cited 2024 Jun. 25];17(2):278-86. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/9128
Section
บทความวิชาการ