Published: 2013-06-10

สารจากบรรณาธิการ

พรทิพย์ มาลาธรรม

ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก

ปูชิตา ทำเนา, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, อัจฉรียา ปทุมวัน

218-231

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แขนภา รัตนพิบูลย์, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, อัจฉรียา ปทุมวัน

232-247

ผลของการใช้รูปแบบบริการพยาบาลผ่าตัดตาที่เน้นการมีส่วนร่วมของบิดา มารดาต่อพฤติกรรมความร่วมมือของผู้ป่วยเด็กอายุ 1-6 ปี และความพึงพอใจของบิดามารดา

พินิจ ปรีชานนท์, กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม, เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล, กษิรา สกุลรักชาติ, อาภัสสร รัศมีเฟื่อง

248-263

ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์, สุปาณี เสนาดิสัย

278-286

การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

พนิดา ไกรนรา, พรทิพย์ มาลาธรรม, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ, ธีระศักดิ์ แก้วอมตะวงศ์

287-304

น้ำป่ามาแล้ว

สมพร ชินโนรส

305-307