1. ผู้ประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาพิจารณาแก่บุคคลอื่นในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. ในกรณีที่ผู้ประเมินตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความหลังได้รับบทความวิชาการ/บทความวิจัยจากบรรณาธิการวารสาร เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการหรือรู้จักผู้เขียนป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัย

3. ผู้ประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัย ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาในบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้นของเนื้อหา ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณาบทความวิชาการ/บทความวิจัยนั้น

4. ผู้ประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยต้องระบุผลงานวิจัยที่สำคัญและสอดคล้องกับบทความที่กำลังประเมิน แต่ผู้เขียนไม่ได้อ้างอิงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย หากผู้ประเมินบทความพบว่ามีส่วนใดของบทความวิชาการ/บทความวิจัยมีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่น ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ