1. 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
  2. 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยในระหว่างการประเมินบทความ
  3. 3. บรรณาธิการต้องพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์หลังผ่านกระบวนการประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยตามเกณฑ์การประเมินแล้วโดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจนและความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับนโยบายของวารสาร
  4. 4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
  5. 5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น ๆ ก่อน
  6. 6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ
  7. 7. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความวิชาการ/บทความวิจัยทั้งในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ตีพิมพ์ไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่นระหว่างกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนหลักทันที ขอคำชี้แจง เพื่อประกอบการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยนั้นในวารสาร