เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการเผยแพร่
วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นแหล่งความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยรับตีพิมพ์บทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผลการปฏิบัติงาน บทความฟื้นวิชา รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา และบทความพิเศษ โดยวารสารโรคเอดส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ จากผู้เขียนในทุกขั้นตอน

กระบวนการ Review
บทความทุกบทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบ double blind peer review

ภาษาที่เผยแพร่
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก
กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ หรือราย 4 เดือน
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารโรคเอดส์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อผู้ประสานงาน
นางสาวอารียาภรณ์ วงศ์เล็ก     
โทร. 0 2590 3289, 0 2590 3291

อีเมล : aidsstijournal@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 2590 3289, 0 2590 3291