• นโยบายและขอบเขตการเผยแพร่

          วารสารโรคเอดส์ ยินดีรับเรื่อง รับบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรควัณโรค และโรคตับอักเสบ บี และ ซี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อลงพิมพ์ โดยสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย และมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • กระบวนการ Review

          บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 1-3 ท่าน

  • ภาษาที่รับเผยแพร่

          ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • กำหนดออก

          วารสารโรคเอดส์จัดทำ 3 ฉบับต่อปี

           - ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

           - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน

           - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

  • ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารโรคเอดส์

- กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข