Announcements


ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

วารสารโรคเอดส์ มีความยินดีเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ดังต่อไปนี้

 - โรคเอดส์

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- วัณโรค

- โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

 

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

-ขั้นตอนการส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2022-06-30

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรควัณโรค โรคตับอักเสบ บี และ ซี 

VDv6ut.jpg