Announcements

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

วารสารโรคเอดส์ มีความยินดีเผยแพร่บทความทางวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ดังต่อไปนี้

 - โรคเอดส์

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- วัณโรค

- โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และผู้ส่งบทความต้องเป็นสมาชิกในระบบ ThaJO วารารโรคเอดส์

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

-ขั้นตอนการส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2023-01-05

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรควัณโรค โรคตับอักเสบ บี และ ซี