วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป ซึ่งเนื้อหาบทความ/ผลงานวิจัย จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมีกำหนดเผยแพร่ ดังนี้
                     - ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน

                     - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม

                     - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม

ISSN (Printing): 0857-8575 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2563)  ISSN (Online) 2651-0987

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

- ขั้นตอนการส่งบทความ

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2022-06-30

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรควัณโรค โรคตับอักเสบ บี และ ซี 

VDv6ut.jpg

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565

นิพนธ์ต้นฉบับบวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2565

- การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 มิติ

- การเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-EIA กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ ในประเทศไทย พ.ศ. 2559

- บทบาทหน้าที่ของกลุ่มทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-29

ดูทุกฉบับ