วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบบีและซี อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป ซึ่งเนื้อหาบทความ/ผลงานวิจัย จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยจัดทำปีละ 3 ครั้ง หรือราย 4 เดือน:

     - ฉบับที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม

     - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

     - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน

Print ISSN: 0857-8575 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2563)  Online ISSN: 2651-0987

Invite those interested to submit articles

2020-05-01

 

Thai AIDS Journal is pleased to publish articles, academic works, research findings in the Thai AIDS Journal,

which is an issue related to AIDS Sexually transmitted diseases, tuberculosis, hepatitis.

Vol. 32 No. 3 (2020): Thai AIDs Journal Vol.32 NO.3 June-September 2020

Thai AIDs Journal Vol.32 NO.3 June-September 2020

 

Published: 2020-09-16

View All Issues