วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบบีและซี อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป ซึ่งเนื้อหาบทความ/ผลงานวิจัย จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเผยแพร่  - ฉบับที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม

                     - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

                     - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน

ISSN (Printing): 0857-8575 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2563)  E-ISSN: 2651-0987

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

- ขั้นตอนการส่งบทความ

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2020-05-01

 

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคตับอักเสบ

PR_วารสารโรคเอดส์_resize.png

 

137610505_2783759385211174_7672854961979113363_o.jpg

Vol. 34 No. 1 (2022): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

นิพนธ์ต้นฉบับบวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

- การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี

- การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

- การพัฒนาระบบการจัดบริการที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เป็นศูนย์กลาง ในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา

- ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

Published: 2022-01-21

ผลการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี

จุฑามาศ มากกุญชร, นุชนารถ แก้วดำเกิง, สิริพร ภิยโยทัย, ศิริกูล ชัยเจริญ, เบญจมาศ ใจงาม, ภัทร์ศยา มุกลีมาศ, เกศินี เขียนวารี

1-19

View All Issues