วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบบีและซี อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป ซึ่งเนื้อหาบทความ/ผลงานวิจัย จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเผยแพร่  - ฉบับที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม

                     - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

                     - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน

ISSN (Printing): 0857-8575 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2563)  E-ISSN: 2651-0987

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

- ขั้นตอนการส่งบทความ

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2022-06-30

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคตับอักเสบ

VDv6ut.jpg Presentation1infor-.jpg

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565

นิพนธ์ต้นฉบับบวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565

- การสื่อสารสุขภาพด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในรูปแบบ Facebook Live

- การทดสอบสภาวะที่เหมาะสมและการประเมินประสิทธิภาพชุดนํ้ายา In-house real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ณ ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- ความชุกของเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยการใช้เทคโนโลยีเน็กซ์เจเนเรชั่นซีเควนซิ่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

- การศึกษารูปแบบการจัดบริการเพร็พ (PrEP) ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในระบบบริการสาธารณสุข

- การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพในการดูแลชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการหญิง และคู่ที่มีผลเลือดบวก ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-20

การสื่อสารสุขภาพด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในรูปแบบ Facebook Live

จุฑามาศ มากกุญชร, อาษา สวัสดี, ศิริกูล ชัยเจริญ, สิริพร ภิยโยทัย, ทองกร ยัณรังษี

70-82

ความชุกของเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยการใช้เทคโนโลยีเน็กซ์เจเนเรชั่น ซีเควนซิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง

สุวรรณี กีรติวาสี, พนิดา มณีศรีวงศ์กูล, สินิณนาฏ อินทรประพันธ์, ณัฐกฤตา ธีระกุลพิศุทธิ์, พลกฤษณ์ เที่ยงอยู่, นิรมล พิมนํ้าเย็น

100-112

ดูทุกฉบับ