วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบ อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป ซึ่งเนื้อหาบทความ/ผลงานวิจัย จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยจัดทำปีละ 3 ครั้ง หรือราย 4 เดือน:

     - ฉบับที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม

     - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

     - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน

Print ISSN: 0857-8575 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2563)  Online ISSN: 2651-0987

Vol. 31 No. 3 (2019): Thai AIDS Journal Volum 31 NO.3 June - September 2019

Full Text

Thai AIDS Journal Volum 31 NO.3 June - September 2019

Published: 2020-01-24

View All Issues