วารสารโรคเอดส์ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำและเผยแพร่ โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคตับอักเสบบีและซี อันเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการต่อไป ซึ่งเนื้อหาบทความ/ผลงานวิจัย จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร วิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์สาธารณสุข และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเผยแพร่  - ฉบับที่1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม

                     - ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

                     - ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน

ISSN (Printing): 0857-8575 (ยกเลิกการพิมพ์ ปี พ.ศ.2563)  E-ISSN: 2651-0987

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

- ขั้นตอนการส่งบทความ

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ

2020-05-01

 

วารสารโรคเอดส์มีความยินดีรับตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัยในวารสารโรคเอดส์

โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคตับอักเสบ

PR_วารสารโรคเอดส์_resize.png

 

137610505_2783759385211174_7672854961979113363_o.jpg

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (2021): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564

นิพนธ์ต้นฉบับบวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564

- คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อการจัดบริการและการกดไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

- การพัฒนารูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

- การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัสที่จอตาและรายงานผู้ป่วย 1 ราย

- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

- การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลส่องดาว

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-13

ดูเล่มทุกฉบับ