บรรณาธิการ      

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ 

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ           กรมควบคุมโรค

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์                    กรมควบคุมโรค

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ                    กรมควบคุมโรค

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ                 กรมควบคุมโรค

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี                  กรมควบคุมโรค

แพทย์หญิงรสพร กิติเยาวมาลย์             กรมควบคุมโรค

แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร   กรมควบคุมโรค

นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส                  กรมควบคุมโรค

ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ                          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ              คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุคนธา คงศีล                             คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นันทวัน ยันตะดิลก                           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ                        สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์                 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล                   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผศ. ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์                       นักวิชาการอิสระ

นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข       นักวิชาการอิสระ