กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ    
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ 
นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์                   
นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ     
นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ                 
นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี                 
แพทย์หญิงรสพร กิติเยาวมาลย์                   
แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร   
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส                   
ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ           
รศ. พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ             
รศ. ดร.สุคนธา คงศีล 
รศ. ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์                       
ผศ. ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ     
รศ. ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
ผศ. ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์                
แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล                  
ผศ.ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์                      
นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข      
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ          
นางนันทวัน ยันตะดิลก                     


กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ

ที่อยู่สำนักงาน :
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88/21 อาคารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 3289

ติดต่อผู้ประสานงาน :

นางสาวอารียาภรณ์ วงศ์เล็ก     
โทร. 0 2590 3289, 0 2590 3291

อีเมล : aidsstijournal@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 2590 3289, 0 2590 3291