วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562

ผู้แต่ง

  • Phakamat Tangkuha สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ

บทคัดย่อ

ฉบับสมบูรณ์

เผยแพร่แล้ว

2019-10-02