ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • สุดคนึง ณ ระนอง สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2021.6

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต และศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.902 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์อีต้า และวิเคราะห์ปัจจัยทำนาย
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Enter

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในระดับสูง ส่วนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และตัวแปรเพศ การสนับสนุนด้านทรัพยากร และการสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตของผูติ้ดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้ร้อยละ 47.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

References

National News Bureau of Thailand (TH). AIDS coexistence is not stigmatized. [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 5]. Available from https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201201094219016

HIV INFO HUB. Channels for receiving and transmitting HIV infection. [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 5]. Available from https://hivhub.ddc.moph.go.th/epidemic.php. (in Thai)

Nantapong Pongsuwan. Factors Affecting Antiretroviral Treatment Therapy in HIV Infected People Rew AIDS Patients Trang Hospital. Thai AIDS Journal. 2020; 32(2): 68 - 78. (in Thai)

Kanisorn Kaewdang, Sumalee Rachaniyom. Nurses and Holistic Nursing Care in AIDS Patient. Journal of Phrapokklao Nursing College. 2015; 26(1 Suppl): 128 - 135. (in Thai)

Kiat Rakrungtham. Evolution in the care of infected people [Internet]. 2012 [cited 2020 Dec 20]. Available from https://www.redcross. or.th/article/15421. (in Thai)

Gesrawee Lamaisakul. Health-Related Quality of Life Amongst Persons Living with HIV/AIDS Receiving Antiretroviral Drug at the Secondary Level Hospital in Samut Sakhon Province. [master’s thesis]. [Bangkok]: Christian University; 2012. (in Thai)

Basavaraj, K.H., Navya, M.A., Rashmi, R. Quality of life in HIV/AIDS. India Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS 2010; 31(2): 75-80. (in Thai)

William G Cochran. Sampling Techniques. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1977.

Yuwadee Leelukkanaveera. Economic evaluation of routine offer of HIV counseling and testing of out patients at community hospitals in Thailand. [dissertation]. [Bangkok]: Chulalongkorn University; 2009. (in Thai)

House, J.S. The nature of social support. In M.A. Reading. 4th Ed. Work stress and social support Philadelphia: Addison Wesley; 1981.

Weiss, R.S. The provisions of social relationships. In Z. Rubin. 1st Ed. Doing unto others. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall; 1974.

Suwat Mahatnirunkul, Wirawan Tantipiwattanasakun, Wanida Pumphaisanchai. Quality of Life Indicators of the World Health Organization Thai version (WHOQOL-BREF-THAI). Project to make a ready-made program In the 2002 area mental health survey, Suan Prung Hospital, Chiang Mai; 2002. (in Thai)

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th Ed. Pearson Education; 2010.

Wissanu Aninlabon, Araya Prasertchai, Pornthip Geerapong. A Comparison of Quality of Life among HIV/AIDS Patients Attending Government Hospitals. Journal of the Department of Medical services. 2019; 44(3): 120 - 129. (in Thai)

Pratheep Duangngam. Factors Affecting Quality of Life of HIV-infected and AIDS Patients Receiving ARVs. HIV in Trang Community Hospital. [master’s thesis]. [Songkhla]: Thaksin University; 2012. (in Thai)

Panjapoj Wimonratanachaisiri, Suchitra Nilert. Factors Influencing Quality of Life of People with HIV, Sam Chuk District, Suphanburi Province. Medical Journal of Udon Thani Hospital 2016; 25(1): 9 - 18. (in Thai)

Nuttaporn Leenwiphat, Thawarat Khotphuwiang. Quality of life among people living with HIV received antiretroviral drugs in Khon Kaen province. Journal of the Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen. 2020; 27(1): 1-11. (in Thai)

Premchit Tanboonyuen, Yuwadee Lee Lucknawira, Pornnapa Homsin. Factors Predicting Quality of Life of People with HIV and AIDS. Journal of Public Health Nursing. 2015; 29(1): 80-97. (in Thai)

Suthep Rukmoung. Quality of life among AIDS patient receiving antiretroviral therapy in Region 11. [master’s thesis]. [Bangkok]: Chulalongkorn University; 2003. (in Thai)

Maliwan Choodam. Quality of Life among Patients with HIV/AIDS in Pa-phayom District, Phatthalung Province. Journal of Health Science, Thaksin University. 2019; 1(1): 1 - 6. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-25