คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อการจัดบริการและการกดไวรัสในกระแสเลือด ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้แต่ง

  • นิตยา ดาววงศ์ญาติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2021.9

คำสำคัญ:

การบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง, คุณภาพชีวิต, ความพึงพอใจ, ปริมาณไวรัส

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อระบบบริการ และการกดไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง (Differentiated Care Service) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ การศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ทำการเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 9-THAI และความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 470 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.19 มีคะแนนสุขภาพทางกายอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.48 ± 13.54 และร้อยละ 79.57 มีคะแนนสุขภาพทางใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.25 ± 16.63 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.44 มีความพอใจมากถึงมากที่สุด และสามารถกดไวรัสในกระแสเลือดได้ร้อยละ 99.15

          สรุปผลการศึกษา การบริการรูปแบบให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลางเป็นการบริการที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยให้กดไวรัสในกระแสเลือดได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kiet Rakrungtham, Thanyawee Puthanakit, Opas Phutthacharoen, Kulkanya Chokephaibulkit, Winai Rattanasuwan, Sasisopin Kiatburanakul, et al. Thailand National Guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2017. Sumet Ongwandee, Sasisopin Kiatburanakul, Anchalee Avihingsanon, Akechittra Sukkul, Rangsima Lolekha, Editors, Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. Limited (TH); 2017. (in Thai)

World Health Organization. What’s new in service delivery, Fact sheet: HIV treatment and care [Internet]. November 2015. [cited 2018 May 20]. Available from: https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv2015-service-delivery-factsheet/en/

Rangsima Lolekha, Worawan Faikratok. Guideline on Differentiated Care for Antiretroviral Treatment Service Delivery for Stable People Living with HIV in Thai Health Care Setting. Patcharaphon Phawaphutanon, Nuchanart Yimyai, Editor. Bangkok: Radiation Co., Ltd. (TH); 2020. (in Thai)

Hagey JM, Li X, Barr-Walker J, Penner J, Kadima J,Oyaro P, et al. Differentiated HIV care in sub-Saharan Africa: a scoping review to inform antiretroviral therapy provision for stable HIV-infected individuals in Kenya. AIDS Care. 2018; 30: 1477-1487.

Mutasa-Apollo T, Ford N, Wiens M, Socias ME, Negussie E, Wu P, et al. Effect of frequency of clinic visits and medication pick-up on antiretroviral treatment outcomes: A systematic literature review and meta-analysis. Journal of the International AIDS Society 2017; 20 (S4). 88-98.

Catherine Barker, Arin Dutta, Kate Klein. Can differentiated care models solve the crisis in HIV treatment financing? Analysis of prospects for 38 countries in sub-Saharan Africa. J Int AIDS Soc. 2017; 20(Suppl 4): 21648.

Wiroj Tangcharoensathien, Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, Jitpranee Vaswit, Sanguanluekiet Bundit, Chirawan Boonperm. Thai Health Status Report: Analysis of Data from Health and Welfare Survey 2003. Journal of Health Science. 2006; 15(4): 515-27.

Wanlee Rawiwan. Quality of Life among Hemodialysis Patients at Chalermprakiet Hemodialysis Unit Phang-Nga Hospital. Southern Regional Primary Health Care Journal. 2020; 34(2): 6-17.

Areewan Cheawchanwattana, Darunee Chunlertrith. Predictive Criterion Validity of a Health-Related Quality of Life 9-THAI by Predicting Survival Rates in Dialysis Patients. Journal of Nurses’ Association of THAILAND, North-Eastern Division. 2012; 30(2): 23-31.

Nidtaya Dawvongyad. Quality of life of HIV infected and AIDS patients receiving antiretroviral drugs in Sappasitthiprasong hospital, Ubonratchathani Province by 9-items Thai Health status Assessment Instrument. The Office of Disease Prevention and Control 7th Journal. 2015; 13(2): 16-28.

HIV INFO HUB. HIV Stigma and Discrimination [Internet]. [cited 2020 Sep. 20]. Available from: https://hivhub.ddc.moph.go.th/epidemic.php.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-01