Participation of Karen Caregivers in Caring for Children with Respiratory Tract Infections Admitted to Community Hospital

Authors

  • ศรันย์ ปองนิมิตพร Lecturer Faculty of Nursing Chiangrai college
  • สุธิศา ล่ามช้าง Associate Professor Faculty of Nursing Chiang Mai University
  • ศรีมนา นิยมค้า Assistant Professor Faculty of Nursing Chiang Mai University

Keywords:

Participation of Karen Caregivers, Children with Respiratory Tract Infections, Community hospitals

Abstract

Respiratory tract infections are one of the major causes for Karen children to be admitted to community hospitals. This descriptive research aimed to study actual and preferred parent participation in caring for children with respiratory tract infections, among Karen caregivers in community hospitals. The purpose of this study was also to make comparisons. The samples for the study included the Karen caregivers of children with respiratory tract infections whose ages range from newborn to 5 years old, and were admitted in community hospitals in Chiang Mai and Mae Hong Son provinces from January to March 2014. Purposive sampling was employed, and 140 Karen caregivers were selected to participate in this study. The Parent Participation Scale of Schepp, translated into Thai by Chaichana et al (2002) was used, and then translated into the Karen language. The reliability was tested using Cronbach's alpha Coefficient. The confidence of the actual and preferred participation in caring for children were .87 and .88 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, paired t-test, Wilcoxon Matched Pair Signed Ranks test, and content analysis.

The study found that the Karen caregivers had a score of preferred participation in providing care for children with respiratory tract infections admitted to community hospital at a high level (= 76.87, SD = 0.97). The caregivers had a mean score of actual participation at a high level (= 75.86, SD = 11.73). There were no significant differences between actual participation and preferred participation in routine care, information sharing, and decision-making. However, there was statistically significant actual participation, and preferred participation in technical care at the level of .05

Data from interviews revealed that Karen caregivers participated in routine caregiving since they were aware of their responsibilities in their constant roles as parents. Also, the hospital's policy was supportive and the caregivers preferred to participate in the following                   1) routine care: they expressed their needs to act according to their daily activities and their own beliefs, 2) technical care in nursing activity: they desired to practice under the supervision or guidance of staff  in addition to receiving their assistance during procedures, and 3) information sharing and decision-making: a translator was needed, and caregivers’ participation in any decision regarding treatment for their children was required.

The results of this study suggest that nurses should realize the importance of caregivers’ participation and their needs to participate in child care. Providing a translator to support the information exchange between caregivers and nursing staff was required.  Also, the results could be used to mobilize Karen caregiver’s participation in providing effective care for children with respiratory tract infections admitted to community hospitals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาการสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . (2555).กะเหรี่ยง. เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่.
ณิชกานต์ ไชยชนะ, ศรีพรรณ กันธวัง, และนันทา เลียววิริยะกิจ. (2546). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล. พยาบาลสาร, 30(4),
58-71.
นิตยา คชภักดี. (2554). พัฒนาการเด็ก. ใน ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพวัลย์, ชาคริยา ธีร เนตร,อดิศร์สุดา เฟื่องฟู, สุรีลักษณ์ สุจริตพงศ์, และพงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ (บรรณาธิการ), ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กทั่วไปสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป (หน้า 205-218). กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.
ปทุมพร เตชะ. (2547). การดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของชาวเขา เผ่า
กะเหรี่ยง. การค้นคว้าอิสระ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.(2552).สรุปรายงานการป่วย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.
แสงตะวัน บุญรอด.( 2553). ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมต่อ ความสามารถและความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาล ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุจิรา ศรีรัตน์ และจริยา สายวารี. (2551). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของ
มารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(5), 481-489.
อรพร ปัญญะ,สุธิศา ล่ามช้าง, และวิมล ธนสุวรรณ. (2548).ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยง
ของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. พยาบาลสาร 32(3), 86-98.
อมรรัชช์ งามสวย และฐิติมาสุขเลิศตระกูล. (2551). ผลกระทบของความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาล
ต่อผู้ป่วยเด็ก. ในมาลี เอื้ออำนวย, สุธิศา ล่ามช้าง และจรัสศรี เย็นบุญ (บรรณาธิการ), การพยาบาล
เด็ก เล่มที่1 (หน้า 15-32 ). เชียงใหม่: บริษัท นันทพันธ์ พริ้มติ้ง จำกัด.
Glacia de Lima, R.A., Melo Rocha, S.M., Scochi, C.G.S., & Callery, P. (2001). Involvement and fragmentation: A study of parental care of hospitalized children in Brazil.Pediatric Nursing, 27,
559-564
Hockenberry M. J., & Wilson, D. (2007). Wong’s nursing care of infants and children (8th ed.).St. Louis: Mosby.
Schepp, K. (1995). Psychometric assessment of the preferred participation scale for parent of hospitalized children. Unpublished manuscript, University of Washington, School of Nursing, Seattle, WA.
United Nations Children Fund[UNICEF] & Wolrd Health Organization [WHO]. (2009). Pneumonia the
forgotten killer of children. Retrieved December 20, 2011, from
http://www.childinfo.org/pneumonia.html
Wheeler, H.J. (2005). The importance of parental support when caring for the acutely illchild. Nursing in
Critical Care, 10(2), 56-62.

Published

2017-12-31

Issue

Section

Research Article