ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

  • แพรวพรรณ โกสินทร
  • อะเคื้อ อุณหเลขกะ
  • นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
Keywords: การเสริมสร้างพลังอำนาจ, การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ, อุบัติการณ์การติดเชื้อ, ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

Abstract

          การป้องกันการติดเชื้อเป็นกิจกรรมสำคัญที่ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องจำเป็นต้องปฏิบัติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิด 2 กลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องด้วยตนเองที่มีระยะเวลาล้างไตตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 27 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 14 ราย และกลุ่มควบคุม 13 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มทดลองได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจตามแนวคิดของกิบสัน กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ และแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ สถิติฟิชเชอร์ สถิติวิลคอกซัน และสถิติแมนน์-วิทนีย ยู

          ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอำนาจค่ามัธยฐานคะแนนการปฏิบัติของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมคิดเป็น 127 และ 125 จากคะแนนเต็ม 175 คะแนน ตามลำดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  หลังได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจค่ามัธยฐานคะแนนการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นเป็น 165 คะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =.001) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งมีค่ามัธยฐานคะแนนการปฏิบัติ 126 คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) ไม่พบการติดเชื้อในกลุ่มทดลอง ในกลุ่มควบคุมเกิดการติดเชื้อ 2 ครั้ง อัตราการติดเชื้อคิดเป็น 0.46 ครั้ง/ราย/ปี

          ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอำนาจ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องมีการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อดีขึ้น ส่งผลให้อุบัติการณ์การติดเชื้อลดลง จึงควรนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-11-30