การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

  • อกนิษฐ์ เลศักดิ์
  • พิกุล นันทชัยพันธ์
Keywords: การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์, การลดความวิตกกังวล, ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

Abstract

          การผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งในการรักษาโรคหัวใจ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดชนิดนี้มักจะประสบกับความวิตกกังวลสูงเกี่ยวกับผลของการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดการทบทวนอย่างเป็นระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ทำการสืบค้นเพื่อรวบรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ที่รายงานไว้ระหว่างปี ค.ศ. 1998 ถึง ค.ศ. 2012 ทบทวนโดยใช้แบบประเมินคุณค่างานวิจัยเชิงทดลองและแบบสกัดข้อมูลที่พัฒนาโดยสถาบันโจอันนาบริกส์ การคัดเลือกงานวิจัยและการสกัดข้อมูล กระทำโดยผู้ทบทวนสองคน ใช้การสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการลดความวิตกกังวลและผลที่ได้รับ

          ผลการทบทวน พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบผลของวิธีการลดความวิตกกังวลในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 15 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นการทดลอง 10 เรื่องและเป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง 5 เรื่อง ผลของการทบทวน พบว่า วิธีการลดความวิตกกังวลมี 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา วิธีการผ่าตัด สิ่งที่คาดว่าผู้ป่วยต้องเผชิญ และการดูแลตนเองตัวก่อนและหลังได้รับการผ่าตัด 2) วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรม 3) การใช้เทคนิคบำบัด ความวิตกกังวล ได้แก่ ดนตรีบำบัด และสัมผัสบำบัด 4) การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และ 5) การฝึกกายภาพบำบัดร่วมกับการให้ความรู้ โดยที่วิธีการดังกล่าวนี้ควรให้แก่ผู้ป่วยตลอดกระบวนการตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และ หลังผ่าตัด

          ผลการทบทวนครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ดีในการลดความวิตกกังวลในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางคลินิกได้ ข้อเสนอแนะต่างๆสามารถนำไปสู่การปฏิบัติประจำวันและยังสามารถนำไปพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับพยาบาลด้วย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-11-30