ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมและการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา

  • นิซรีน เจ๊ะมามะ
  • นันทพร แสนศิริพันธ์
  • กรรณิการ์ กันธะรักษา
Keywords: ความเครียด, การสนับสนุนทางสังคม, การเข้ามามีส่วนร่วมของบิดา, ชายมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา

Abstract

          การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้จะเป็นบิดา ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อภาวะสุขภาพของสตรีมีครรภ์ ทารกในครรภ์และตัวของผู้จะเป็นบิดาเอง การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม กับการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จะเป็นบิดาครั้งแรก นับถือศาสนาอิสลาม ที่ภรรยาตั้งครรภ์และมารับฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 102 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเครียดสวนปรุงแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของบิดา และแบบสอบถามการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 .81 และ .93 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า ชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.1 และมีความเครียดระดับสูง ร้อยละ 33.3 มีคะแนนความเครียดเฉลี่ย 36.84 คะแนน (S.D. = 14.23)

          ชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดาส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.6 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมากมีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมเฉลี่ย 3.95 (S.D. = .60)

          ชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดาส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.5 เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาเฉลี่ย 119.79 คะแนน (S.D. = 14.35)

          การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง กับการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .401, p = < .01) ความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดา

          จากผลงานวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุนให้ผู้จะเป็นบิดาได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากภรรยา บุคคลรอบข้าง และพยาบาลผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้จะเป็นบิดาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลภรรยาและทารกในครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-11-30
Section
บทความวิจัย