การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล

  • จันทรรัตน์ เจริญสันติ
  • อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
Keywords: เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์, ทักษะการตรวจครรภ์

Abstract

          การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิก การตรวจครรภ์ และประเมินประสิทธิผลของการใช้สื่อดังกล่าวในนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเท่ากันกลุ่มละ 26 ราย เก็บข้อมูลจากกลุ่มควบคุมก่อนกลุ่มทดลอง โดยนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 อยู่ในกลุ่มควบคุม นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ในกลุ่มทดลองผู้วิจัยพัฒนาสื่อตามขั้นตอนของทาคอร์และแม็คมาฮ็อน (Thakore & McMahon, 2006) คือ ระบุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ออกแบบเนื้อหา จัดทำสื่อประสมตามวัตถุประสงค์ และประเมินผล สื่อจัดทำผ่านเว็บบน google sites ประกอบด้วยวีดีทัศน์การตรวจครรภ์พร้อมเสียงบรรยาย ภาพนิ่งตัวอักษรและภาพวาดการตรวจครรภ์ มีคำถามและการเฉลยคำตอบให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทันที กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติการตรวจครรภ์เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มทดลองได้ใช้สื่อที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น หลังการทดลองมีการประเมินทักษะการตรวจครรภ์ในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที

          ผลการวิจัย พบว่า สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการตรวจครรภ์บน google site ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้สำหรับนักศึกษาพยาบาล คะแนนเฉลี่ยทักษะการตรวจครรภ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-11-30
Section
บทความวิจัย