เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจากการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ระหว่างชาชงหญ้าดอกขาวกับน้ำยาบ้วนปาก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไนเตรต

  • อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
  • ฉลอม สิทธิบุตร
  • สายันต์ จันทร์ดี
  • ชลลดา ไชยกุลวัฒนา
Keywords: คุณภาพชีวิต, ชาชงหญ้าดอกขาว, น้ำยาบ้วนปาก 0.5 เปอร์เซ็นต์, โซเดียมไนเตรต

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตจากการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ระหว่างชาชงหญ้าดอกขาวกับน้ำยาบ้วนปาก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไนเตรต ในผู้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ณ ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างคือผู้รับบริการเพื่อเลิกบุหรี่ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าและได้รับการบำบัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และรพ.สต.บัววัด จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำยาบ้วนปากอดบุหรี่ จำนวน 32 ราย และกลุ่มที่ใช้ชาชงหญ้าดอกขาวจำนวน 20 ราย กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถาม ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10 นาทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ข้อมูลทั้งหมดจะวิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Independent t-test หรือ Fisher Exact test ตามลักษณะของข้อมูลส่วนคุณภาพชีวิตด้านความรู้สึกทางจิตวิทยาและอาการข้างเคียง และคุณภาพชีวิตภาพรวม เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้ชาชงหญ้าดอกขาว กับน้ำยาอดบุหรี่ ใช้สถิติ Simple linear regression และใช้สถิติ Multiple linear regression

          ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตด้านความรู้สึกทางจิตวิทยาสังคมที่มีต่อการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ ด้านอาการข้างเคียงโดยทั่วไปจากการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ และคุณภาพชีวิตในภาพรวมของกลุ่มที่ใช้ชาชงหญ้าดอกขาวสูงกว่ากลุ่มที่ใช้น้ำยาบ้วนปาก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไนเตรต ((95% CI; 14.68, 18.62); (95% CI; 26.31, 30.80); (95%CI; 26.98, 45.81) ตามลำดับ)

          คุณภาพชีวิตด้านจิตวิทยาสังคม อาการข้างเคียงของยาที่ใช้ และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ที่ใช้ชาชงหญ้าดอกขาวสูงกว่าผู้ที่ใช้น้ำยาบ้วนปาก 0.5 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมไนเตรต ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้วางแผนการบำบัดดูแลผู้ที่ต้องเลิกบุหรี่แต่ละรายต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-11-30
Section
บทความวิจัย