การทำวิจัยในคน: การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูล และการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร

Authors

  • นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์
  • สุธิศา ล่ามช้าง

Keywords:

การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูล, เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร, เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

Abstract

          การขอความยินยอมเป็นกระบวนการขออนุญาตอาสาสมัครให้เข้าร่วมโครงการก่อนเริ่มดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลังจากอาสาสมัครได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยอย่างครบ ถ้วนสมบูรณ์ และมีความมั่นใจว่าอาสาสมัครเข้าใจรายละเอียดโครงการวิจัยอย่างถ่องแท้ เอกสาร การขอความยินยอมประกอบด้วย เอกสารคำชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร (ส่วนที่ 1) จะต้องมีข้อมูล เพียงพอให้อาสาสมัครเข้าใจ และตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการวิจัย เอกสารคำชี้แจงควรประกอบด้วย ข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่มีศัพท์เทคนิค ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เหตุผลที่เชิญ อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย ความเสี่ยงหรือความไม่สุขสบายที่อาจเกิดขึ้น ประโยชน์ต่ออาสาสมัครจำนวนอาสาสมัครโดยประมาณ วิธีการดำเนินการวิจัย ค่าตอบแทนที่อาสาสมัครจะได้รับ การรักษา ความลับ บุคคลที่จะติดต่อเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการวิจัย และสิทธิของอาสาสมัครในการวิจัย และ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (ส่วนที่ 2) ซึ่งอาสาสมัครจะต้องลงนามด้วยตนเอง และด้วยความสมัครใจ ผู้วิจัยจะต้องแสดงให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเห็นว่าจะดำเนินการ อย่างไรต่ออาสาสมัครตามแนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรม 3 ประการ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย และหลักความยุติธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-31