ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ของสตรีมุสลิม ที่มารับบริการคลอดในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปัตตานี

ผู้แต่ง

  • ระพีพร แพทย์จะเกร็ง -
  • สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เรณุการ์ ทองคำรอด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์, สตรีมุสลิม, โรงพยาบาลชุมชน, จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ และ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ของสตรีมุสลิมที่มารับบริการคลอด กลุ่มตัวอย่างคือเวชระเบียนของสตรีมุสลิมที่มารับบริการคลอดในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 332 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องภาวะโลหิตจาง จำนวน 14 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล   โดยใช้ สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก

          ผลการศึกษาพบอุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ของสตรีมุสลิม ร้อยละ 32.83 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์ของสตรีมุสลิม ได้แก่ อายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก  การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ และจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ และเมื่อทดสอบอิทธิพลร่วมของปัจจัยต่อภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์มุสลิม พบว่า อายุครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกมีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในระยะตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

References

Alene, K.A., & Dohe, A.M. (2014). Prevalence of anemia and associated factors among pregnant women in an urban area of Eastern Ethiopia. Anemia, from https://doi.org/10.1155/2014/561567.

Berhe, B., et al. (2019). Prevalence of anemia and associated factors among pregnant women in Adigrat General Hospital, Tigrai, Northern Ethiopia, 2018. BMC Res Notes, 12, 310. Retrieved August 31, 2518, from https://doi.org/10.1186/s13104-019-4347-4.

Chemama, N., Siriphan, S., & Na Pankeaw, S. (2019). The competency of knowledge, attitude, and practice of Islamic leaders to solve anemia of Muslim pregnant women in Southern border province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1). 131-142.

Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Spong, C.Y., Dashe, J.S., Hoffman, B.L., Casey, B.M., & Sheffield, J.S. (2013). Williams Obstetrics, 24th ed. New York: McGraw Hill.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2018). Anemia in Pregnancy: Area Health Level, Supporting Information System for Health Promotion and Environmental Health. Retrieved January 15, 2019,

from https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/anemia/index?year=2018. (in Thai)

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. https://doi.org/10.3758/BF03193146.

Garzon, S., Cacciato, P. M., Certelli, C., Salvaggio, C., Magliarditi, M., & Rizzo, G. (2020). Iron deficiency anemia in pregnancy: novel approaches for an old problem. Oman medical journal, 35(5), e166.

Jehnok M. (2012). The Effect of Supportive Educative Program for Reduction of Anemia on Self-Care Behavior of Muslim Pregnant Women. (A Thesis for the Degree of Master of Nursing Science (Advanced Midwifery). Songkhla: Prince of Songkla University. (in Thai)

Langputeh P., Leartariyapongkul N., Jeenarong T., & Piroh H. (2020). Using Islamic principle via social media in adolescent pregnancy prevention. Journal for Public Health Research: Ubon Ratchathani Rajabhat University, 9(1), 74-82. (in Thai)

Leangpunsakul S. (2015). Analysis of situations and factors affecting the success of maternal and child health work in the three southern border provinces. (Presentation). Health system knowledge and information repository: Health Systems Research Institute (HSRI). (in Thai)

Manowwhan B., Yusamran C., & Thananowan N. (2016). Age, Education, Social Support, Migration, and Access to Health Services Predicting Antenatal Visits in Postpartum Mothers: Retrospective Study. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(2), 1-15. (in Thai)

Najwa Niyomdecha N. & Thitimapong B. (2020). Birth Spacing Behavior among Muslim Mothers: A Systematic Review. Songklanagarind Journal of Nursing, 40(2), 1-9. (in Thai)

Nitithamyong A., Patanaprechakul S., Kamolratanakul P., Havanond P., & Sethavanich S. (2000). Risk Factors Associated with Anemia in Thai Pregnant Women. Journal of Health Promotion and Environmental Health, 23(2), 91-99. (in Thai)

Onyeneho, N.G., I'Aronu, N., Chukwu, N., Agbawodikeizu, U.P., Chalupowski, M., & Subramanian, S.V. (2016). Factors associated with compliance to recommended micronutrients uptake for prevention of anemia during pregnancy in urban, peri-urban, and rural communities in Southeast Nigeria. Journal of health, population, and nutrition, 35(1), 35.

Pattanasombutsook M., Korwiwattanakarn S., & Siriphan S. (2021). Factors Related to Anemia among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic in Yala Province.Princess of Naradhiwas University Journal, 13(1), 56-2.

Poowung W. (2020). The Prevalence and Associate factors of anemia in mothers delivered In Nongkhai hospital. Nursing, Health, and Education Journal, 3(1), 18-27. (in Thai)

Rongsak S., Poolpat P., & Rukkiat M. (2017). Anemia in Pregnant Woman at Nopparatrajathanee Hospital. Journal of Nursing and Health Care, 35(3), 39-47. (in Thai)

Selo-Ojeme, D.O. (1997). Anemia in pregnancy: case control study of risk factors. Int J Gynecol Obstet, 59, 53-4. Retrieved August 31, 2518, from https://doi.org/10.1016/S0020-7292(97)00182-3.

Khaopanom District, Krabi Province. Srinagarind Med J, 27(2), 133-138. (in Thai)

Smuseneto A. (2013). The Perception on Reproductive Health among Muslims in the Southernmost Provinces of Thailand. Retrieved August 31, 2018, from http://rupattani.myreadyweb.com/article/topic-42801.html. (in Thai)

Smuseneto A. (2016). Thai Muslims Family in Pattani during demographic transitions stages. Journal of Humanities and Social Sciences, 12(1), 77–121. (in Thai)

Sookdee J., & Wanaratwichit C. (2016). Factors affecting iron deficiency anemia among pregnant women receiving antenatal care at sub-districts health promoting hospital. Journal of Health Science Research, 10(1), 1-7. (in Thai)

Sukkai C., & Khiewyoo J. (2012). Factors Related to Anemia among Pregnant Women in Khaopanom District, Krabi Province. Srinagarind Med J, 27(2), 133-138. (in Thai)

Sulaiman P., Sasikarn Kala S., & Thassri J. (2017). Effects of a Health Promotion Program Integrated with Islamic Law on Health - Promoting Behaviors of Muslims Pregnant Teenagers. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(1), 9-22.

Tana C., & Wanapirak C. (2017). Anemia in pregnant women. Chiang Mai: Faculty of Medicine Chiang Mai University. Retrieved August 31, 2018, from https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/advisor/ชเนนทร์-วนาภิรักษ์/. (in Thai)

Yadav, U.K., Ghimire, P., Amatya, A., & Lamichhane, A. (2021). Factors associated with anemia among pregnant women of underprivileged ethnic groups attending antenatal care at provincial level hospital of province 2, Nepal. Hindawi, from https://doi.org/10.1155/2021/8847472

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30