การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง

  • ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • วัลวรัตน์ ไพศาล , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศิรินทิพย์ ธรรมสุวรรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • วาสนา ศรีทิม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • แววทิพย์ สุตาวงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศศิกร สุเนตรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศิรดา ชุ่มชิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศิวพร พรหมขุนทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

แอปพลิเคชัน, การจัดการภาวะไข้, การส่งเสริมความสามารถ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการภาวะไข้ด้วยแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์      2) ศึกษาผลของการใช้แอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง และความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบสะดวกจากประชากรในจังหวัด         สุราษฎร์ธานีประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนจำนวน 50 คน กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน จำนวน 50 คน กลุ่มวัยผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) 2) แบบประเมินความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง 3) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและใช้สถิติเชิงพรรณนา  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถการจัดการภาวะไข้ก่อนและหลังใช้แอปพลิเคชัน   แคร์ฟีเวอร์ ผลการวิจัยภายหลังได้ใช้แอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเองหลังใช้แอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ อยู่ในระดับมาก จึงเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์นี้ เป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chookhampaeng, C. (2018). Curriculum Research and Development Concept and Process. Bangkok: Bangkok: Chula book. (In Thai)

Jindaperm, W., Kuawiriyapan, S. and Tubtimtong P. (2018). Development of Clinical Nursing Practice Guidelines for Management of Fever in Trauma Patients. Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice. 5(1). 127-135. (In Thai)

Panaligul, W. (2020). Effects of Caregiver Participation Enhancing Program on Ability to Care for Pediatric Patients with Febrile Convulsion. Nursing, Health, and Education Journal. 3(2). 44-55. (In Thai)

Songkhram, N. (2014). Design and development of multimedia for learning. Bangkok: Bangkok: Chula book. (In Thai)

Siriboriruk, J. (2015). Pediatric Febrile Seizures. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 23(4). 1-20. (In Thai)

Surathamjanya, R. (2018). The Result of Using Application for Teaching English Vocabulary on Tablet in English Subject for Prathomsuksa 2 Students in Ratchaburi Educational Service Area2. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 9(2). 1030-1045. (in Thai)

Worathipbenja, P., Klinnoo, J. and Srisom, N. (2015). The Development Learning Managements System Application of Virtual Classrooms on Mobile Device. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal. 8(2). 58-67. (In Thai) Area 2. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 9(2). 1030-1045. (In Thai)

Crabtree, B.F., Miller, W.L. (1992). Doing Qualitative Research. London: SAGE.

Greer DM, Funk SE, Reaven NL, Ouzounelli M, Uman GC. (2008). Impact of fever on outcome in patients with stroke and neurologic injury. Am Heart J 2008. (39): 3029-3035.

Wu Z, McGoogan JM., (2020b) Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72-314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 323(13): 1239-1242.

Nima Rezaei. Coronavirus Disease-Covid-19. (2021). Advance in Experimental Medicine and Biology. http: doi.org/10.1007/978-3-030-63761-3.

Jirapaet, K. fever or fever in children. (2020). (Online). Retrieved January 26, 2021, from https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=274 (In Thai)

World Health Organization. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Retrieved February 26,2020, from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30